Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Google wants to change our relationship with smartphones

It’s not too long since there was talk of a technological gap: Not everyone had access to new technologies, so some had more opportunities and rights, while others (Third World residents, poor people) were in the dark. Today, this debate seems outdated. In the Third World, they may very often not have access to water,

Read more...

Η Google θέλει να αλλάξει την σχέση μας με τα smartphones

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που γινόταν λόγος για ένα τεχνολογικό κενό: Δεν είχαν όλοι πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, έτσι κάποιοι είχαν περισσότερες ευκαιρίες και δικαιώματα, ενώ κάποιοι άλλοι (κάτοικοι του Τρίτου Κόσμου, φτωχά οικονομικά στρώματα) βρίσκονταν στο σκοτάδι. Σήμερα, αυτή η συζήτηση μοιάζει παρωχημένη. Μπορεί, πολύ συχνά, στον Τρίτο Κόσμο να μην

Διαβάστε Περισσότερα ...

New online fraud system with bogus requests for “damages”

Kaspersky experts have identified a new online fraud system designed to trick people, making them believe they are owed compensation. Under the guise of offering compensation for personal data leaks, scammers urge users to buy “temporary U.S. social security numbers” worth about $9 each. Victims were identified in Russia, Algeria, Egypt, and the UAE, among other countries. Privacy and data are among the most discussed topics of

Read more...

Νέο σύστημα ηλεκτρονικής απάτης με ψεύτικες αιτήσεις «αποζημιώσεων»

Οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής απάτης σχεδιασμένο ώστε να ξεγελάει τους ανθρώπους, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι τους οφείλεται αποζημίωση. Με το πρόσχημα της προσφοράς αποζημίωσης για διαρροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι απατεώνες προτρέπουν τους χρήστες να αγοράσουν «προσωρινούς αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης ΗΠΑ» αξίας περίπου 9 δολάρια ο καθένας. Θύματα εντοπίστηκαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

How mobile phones share our sensitive data

You use an app on your mobile phone, you make an appointment, order a product, make a reservation. All these simple daily actions of any unsuspecting citizen can lead to the creation of a digital file, which includes his/her consumer habits, the areas he/she moves, religious beliefs, political and social views, state of health, sexual preferences! Exaggerations? Don’t

Read more...

Πώς τα κινητά μοιράζουν ευαίσθητα δεδομένα μας

Χρησιμοποιείς μια εφαρμογή στο κινητό σου τηλέφωνο, κλείνεις ένα ραντεβού, παραγγέλνεις ένα προϊόν, κάνεις μια κράτηση. Ολες αυτές οι απλές καθημερινές ενέργειες του κάθε ανυποψίαστου πολίτη μπορεί να οδηγούν στη δημιουργία ενός ψηφιακού φακέλου, που περιλαμβάνει τις καταναλωτικές του συνήθειες, τις περιοχές που κινείται, τα θρησκευτικά του πιστεύω, τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, την

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

The dominant trends in the field of Virtual Reality in 2020

Global Data certifies the upward trajectory of the Virtual Reality field, both in terms of hardware and software. AI seems to be coming to work in conjunction with Virtual Reality trends, creating more and more interesting perspectives. One area where developments are expected is that of creating helmet processors and other objects that one can use in a Virtual Reality environment. Intel, ARM and Qualcomm are estimated to have a strong presence in this area. Enriching an immersion

Read more...

Οι κυρίαρχες τάσεις στο πεδίο του Virtual Reality το 2020

Η Global Data πιστοποιεί την ανοδική πορεία που σημειώνει το πεδίο του Virtual Reality, τόσο αναφορικά με το hardware όσο και το software.  H Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται πως έρχεται να λειτουργήσει συνδυαστικά με τις τάσεις του Virtual Reality δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες ενδιαφέρουσες προοπτικές. Ένας τομέας στον οποίο εκτιμάται ότι θα σημειωθούν εξελίξεις είναι εκείνος

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Big Data trends in 2020

The Big Data sector is expected to continue to boom in the new year. Global Data gives a perspective on how this field of Information Technology will be formed in the coming months. A field that is expected to be commonplace for all entities managing or dealing with Big Data is that of centralized management since the trend is to abandon the different management centers and

Read more...

Οι τάσεις που θα επικρατήσουν στα Big Data το 2020

Ο τομέας των Big Data εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να γνωρίζει άνθηση και τη νέα χρονιά. Η Global Data δίνει μία οπτική γωνιά για το πώς θα διαμορφωθεί το πεδίο αυτό της Πληροφορικής μέσα στους επόμενους μήνες.  Ένα πεδίο το οποίο αναμένεται να αποτελέσει κοινό τόπο για όλους τους φορείς που διαχειρίζονται ή ασχολούνται με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Why don’t I have strong Wi-Fi signal?‎

If your ‎‎Wi-Fi isn’t working properly, it may not be your mobile phone that is to blame, but it’s your space; and specifically, ‎‎these 6 items in the room‎‎.‎ ‎Many metal surfaces‎ ‎Metal tends to absorb electricity‎‎, preventing the electromagnetic waves emitted by your router from spreading properly in the space, ‎‎thereby weakening your Wi-Fi

Read more...

Γιατί δεν έχω καλό Wi-Fi;

Αν δεν δουλεύει καλά το Wi-Fi σου, μπορεί να μην φταίει το κινητό σου, αλλά ο χώρος σου· και συγκεκριμένα, αυτά τα 6 αντικείμενα στον χώρο. Πολλές μεταλλικές επιφάνειες Το μέταλλο έχει την τάση να απορροφά ηλεκτρισμό, εμποδίζοντας τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπει το router σου να διαχυθούν σωστά στον χώρο, και εξασθενώντας έτσι το

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎The first live robots were created‎

Researchers in the US‎‎ announced that they ‎‎created miniature live machines‎‎, a ‎‎kind of biological robot‎‎ that can be programmed to do ‎‎various tasks‎‎, from transporting drugs into the body until it cleans toxic waste in the environment.‎ ‎The artificial biological organisms (named Xenobots)‎‎ ‎‎were created from living cells‎‎ taken ‎‎from frog embryos‎‎, ‎‎designed in

Read more...

Δημιουργήθηκαν τα πρώτα ζωντανά ρομπότ

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δημιούργησαν μικροσκοπικές ζωντανές μηχανές, ένα είδος βιολογικού ρομπότ που μπορεί να προγραμματιστεί για να κάνει διάφορες εργασίες, από το να μεταφέρει φάρμακα μέσα στο σώμα μέχρι να καθαρίζει τοξικά απόβλητα στο περιβάλλον. Οι τεχνητοί βιολογικοί οργανισμοί (οι οποίοι ονομάστηκαν xenobots) δημιουργήθηκαν από ζωντανά κύτταρα που ελήφθησαν από έμβρυα βατράχων, σχεδιάστηκαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

‎Windows 10: Serious security gap in the operating system revealed for the first time by the NSA‎

In an ‎‎unprecedented for secret Service move‎‎, the ‎‎National Security Agency (NSA) of the U.S.‎‎ -the great overhearer- ‎‎publicly revealed that it found a serious security loophole in Microsoft’s Windows 10 operating system‎‎, which could be ‎‎exploited by hackers or other malicious agents‎‎.‎ Normally you would expect-after the revelations of Edward Snowden- ‎‎the NSA‎‎ to

Read more...

Windows 10: Σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα αποκάλυψε για πρώτη φορά η NSA

Σε μια πρωτοφανή για μυστική υπηρεσία κίνηση που μάλλον δεν έχει προηγούμενο, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ -ο Μεγάλος Ωτακουστής- αποκάλυψε δημοσίως ότι βρήκε ένα σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα Windows 10 της Microsoft, το οποίο θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν οι χάκερ ή άλλοι κακόβουλοι παράγοντες. Κανονικά θα περίμενε κανείς -μετά και

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎Windows that will display the weather‎ forecast

In recent years, Internet-connected devices have flooded many areas of human activity. We have smartwatches, refrigerators, bells for the front doors, cars and more. ‎ ‎Nevertheless, ‎‎many experts‎‎ are not yet satisfied and estimate that ‎‎”the Internet of Things”‎‎ has not been extended enough‎‎. ‎ ‎”What if we could integrate electronics everywhere” ‎ Thomas

Read more...

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

Παράθυρα που θα λένε τον καιρό

Τα τελευταία χρόνια, οι συσκευές που συνδέονται με το Ιντερνετ έχουν κατακλύσει πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Διαθέτουμε έξυπνα ρολόγια, ψυγεία, κουδούνια για την εξώθυρα, αυτοκίνητα και πολλά άλλα. Παρ’ όλα αυτά πολλοί ειδικοί δεν είναι ακόμα ικανοποιημένοι και εκτιμούν ότι «το Διαδίκτυο των Πραγμάτων» δεν έχει επεκταθεί αρκετά. «Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

‎Microsoft: Windows 7 technical support stops today‎

The time has come and the few ‎‎Windows 7‎‎ fanatics will be forced to upgrade their computer’s operating system, as ‎‎of today Microsoft -as it had announced a long time ago- is stopping the technical support of this older -but still popular- version of Windows‎‎.‎ Windows 7 users will no longer receive ‎‎critical security upgrades‎‎ and

Read more...

Microsoft: Σταματά από σήμερα η τεχνική υποστήριξη των Windows 7

Το πλήρωμα του χρόνου έφθασε και οι ουκ ολίγοι φανατικοί των Windows 7 θα υποχρεωθούν να αναβαθμίσουν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή τους, καθώς από σήμερα η Microsoft, όπως είχε ανακοινώσει προ καιρού, σταματά πλέον την τεχνική υποστήριξη αυτής της παλαιότερης -αλλά ακόμη δημοφιλούς- έκδοσης των Windows. Οι χρήστες των Windows 7 δεν θα έχουν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

‎Kaspersky warns users in view of winter discounts‎

Kaspersky Researchers detected a Trojan application that deceives users with unsolicited advertisements and enhances the installation of applications for online purchases;‎‎ by tricking both users and advertisers. This ‎‎malicious app ‎‎”visits”‎‎ smartphone app stores, ‎‎”Downloads”‎‎ and launches applications and leaves false reviews on behalf of the user‎‎, all ‎‎unbeknownst to the device owner‎‎ . ‎

Read more...

Η Kaspersky προειδοποιεί τους χρήστες εν όψει των χειμερινών εκπτώσεων

Οι ερευνητές της Kaspersky ανίχνευσαν μια εφαρμογή Trojan που παραπλανάει τους χρήστες με αυτόκλητες διαφημίσεις και ενισχύει την εγκατάσταση εφαρμογών για διαδικτυακές αγορές· ξεγελώντας τόσο τους χρήστες όσο και τους διαφημιζόμενους.   Αυτή η κακόβουλη εφαρμογή «επισκέπτεται» smartphone app stores, «κατεβάζει» και εκκινεί εφαρμογές και αφήνει ψευδείς κριτικές εκ μέρους του χρήστη, όλα εν αγνοία του

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

‎This is the first item ever sold online‎

Today on the Internet each of us can do everything. To see movies, play games, chat with acquaintances or strangers, as well as to make purchases easily, quickly and safely. ‎This did not happen naturally with the same ease a few years ago.‎ ‎Speaking of online shopping, really, have you ever wondered what was the

Read more...

Αυτό είναι το πρώτο αντικείμενο που πουλήθηκε ποτέ online

Σήμερα στο διαδίκτυο μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει τα πάντα. Να δει ταινίες, να παίξει παιχνίδια, να συνομιλήσει με γνωστούς ή και αγνώστους, καθώς επίσης και να πραγματοποιήσει εύκολα, γρήγορα, αλλά και με ασφαλή τρόπο τις αγορές του. Κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε φυσικά με την ίδια ευκολία πριν κάμποσα χρόνια. Μιλώντας για online

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020

Successful teleportation of information between chips for the first time

Scientists from the University of Bristol‎‎ in collaboration with ‎‎colleagues from the Polytechnic of Denmark‎‎ managed for the first time to carry out ‎‎quantum teleportation of information between two electronic chips.‎‎ ‎ This development is considered to be of great importance, since ‎‎it was possible to transfer information from one computer to another, without the

Read more...

Επιτυχημένη τηλεμεταφορά πληροφορίας μεταξύ chips για πρώτη φορά

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Πολυτεχνείο της Δανίας κατάφεραν για πρώτη φορά να πραγματοποιήσουν κβαντική τηλεμεταφορά πληροφορίας μεταξύ δύο ηλεκτρονικών chips.  Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πολύ μεγάλης σημασίας, καθώς έγινε εφικτή η μεταφορά πληροφορίας από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, χωρίς οι δύο συσκευές να είναι συνδεδεμένες μεταξύ

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020

‎What 2020 will bring and what not on developments in 5G‎

Market research firm ABI Research predicts what the new year will bring and what will not happen during 2020 on the 5th generation networks. 2020 has been marked as the year that 5G will become commonplace, with several new models coming out and supporting it. Sales of 5G devices, according to forecasts by ABI

Read more...

Τι θα φέρει και τι όχι το 2020 για τις εξελίξεις στο 5G

H εταιρεία έρευνας αγοράς ABI Research προβλέπει το τι θα φέρει το νέο έτος και τι δεν πρόκειται να συμβεί κατά τη διάρκεια του 2020 στα δίκτυα 5ης γενιάς.  Το 2020 έχει χαρακτηριστεί ως το έτος που το 5G θα γίνει κοινός τόπος, με αρκετά νέα μοντέλα να κάνουν την εμφάνισή τους και να το

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Autonomous robots for charging electric vehicles by Volkswagen

Sooner or later electric vehicles will flood the roads of developed countries, which will inevitably create the need to build more charging stations and may give birth to a problem due to limited positions and long hours required, at least with current data.‎ For this reason, ‎‎Volkswagen proposes an alternative‎‎ that could ‎‎reduce the costs

Read more...

Αυτόνομα ρομπότ για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων προτείνει η Volkswagen

Αργά ή γρήγορα τα ηλεκτρικά οχήματα θα κατακλύσουν τους δρόμους τους ανεπτυγμένων χωρών, γεγονός που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει την ανάγκη για την κατασκευή περισσότερων σταθμών φόρτισης και ίσως γεννήσει ένα πρόβλημα λόγω των περιορισμένων θέσεων και της πολύωρης φόρτισης που απαιτείται, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Γι’ αυτό το λόγο, η Volkswagen προτείνει μια εναλλακτική λύση που θα

Διαβάστε Περισσότερα ...