Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Big Data trends in 2020

The Big Data sector is expected to continue to boom in the new year. Global Data gives a perspective on how this field of Information Technology will be formed in the coming months. A field that is expected to be commonplace for all entities managing or dealing with Big Data is that of centralized management since the trend is to abandon the different management centers and

Read more...

Οι τάσεις που θα επικρατήσουν στα Big Data το 2020

Ο τομέας των Big Data εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να γνωρίζει άνθηση και τη νέα χρονιά. Η Global Data δίνει μία οπτική γωνιά για το πώς θα διαμορφωθεί το πεδίο αυτό της Πληροφορικής μέσα στους επόμενους μήνες.  Ένα πεδίο το οποίο αναμένεται να αποτελέσει κοινό τόπο για όλους τους φορείς που διαχειρίζονται ή ασχολούνται με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Why don’t I have strong Wi-Fi signal?‎

If your ‎‎Wi-Fi isn’t working properly, it may not be your mobile phone that is to blame, but it’s your space; and specifically, ‎‎these 6 items in the room‎‎.‎ ‎Many metal surfaces‎ ‎Metal tends to absorb electricity‎‎, preventing the electromagnetic waves emitted by your router from spreading properly in the space, ‎‎thereby weakening your Wi-Fi

Read more...

Γιατί δεν έχω καλό Wi-Fi;

Αν δεν δουλεύει καλά το Wi-Fi σου, μπορεί να μην φταίει το κινητό σου, αλλά ο χώρος σου· και συγκεκριμένα, αυτά τα 6 αντικείμενα στον χώρο. Πολλές μεταλλικές επιφάνειες Το μέταλλο έχει την τάση να απορροφά ηλεκτρισμό, εμποδίζοντας τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπει το router σου να διαχυθούν σωστά στον χώρο, και εξασθενώντας έτσι το

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎The first live robots were created‎

Researchers in the US‎‎ announced that they ‎‎created miniature live machines‎‎, a ‎‎kind of biological robot‎‎ that can be programmed to do ‎‎various tasks‎‎, from transporting drugs into the body until it cleans toxic waste in the environment.‎ ‎The artificial biological organisms (named Xenobots)‎‎ ‎‎were created from living cells‎‎ taken ‎‎from frog embryos‎‎, ‎‎designed in

Read more...

Δημιουργήθηκαν τα πρώτα ζωντανά ρομπότ

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δημιούργησαν μικροσκοπικές ζωντανές μηχανές, ένα είδος βιολογικού ρομπότ που μπορεί να προγραμματιστεί για να κάνει διάφορες εργασίες, από το να μεταφέρει φάρμακα μέσα στο σώμα μέχρι να καθαρίζει τοξικά απόβλητα στο περιβάλλον. Οι τεχνητοί βιολογικοί οργανισμοί (οι οποίοι ονομάστηκαν xenobots) δημιουργήθηκαν από ζωντανά κύτταρα που ελήφθησαν από έμβρυα βατράχων, σχεδιάστηκαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

‎Windows 10: Serious security gap in the operating system revealed for the first time by the NSA‎

In an ‎‎unprecedented for secret Service move‎‎, the ‎‎National Security Agency (NSA) of the U.S.‎‎ -the great overhearer- ‎‎publicly revealed that it found a serious security loophole in Microsoft’s Windows 10 operating system‎‎, which could be ‎‎exploited by hackers or other malicious agents‎‎.‎ Normally you would expect-after the revelations of Edward Snowden- ‎‎the NSA‎‎ to

Read more...

Windows 10: Σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα αποκάλυψε για πρώτη φορά η NSA

Σε μια πρωτοφανή για μυστική υπηρεσία κίνηση που μάλλον δεν έχει προηγούμενο, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ -ο Μεγάλος Ωτακουστής- αποκάλυψε δημοσίως ότι βρήκε ένα σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα Windows 10 της Microsoft, το οποίο θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν οι χάκερ ή άλλοι κακόβουλοι παράγοντες. Κανονικά θα περίμενε κανείς -μετά και

Διαβάστε Περισσότερα ...