Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Google Pay available through Viva Wallet

“Viva Wallet” customers in Greece and 17 other countries can now enjoy the benefits of “Google Pay”, the most popular mobile payment method for “Android” device users. In more detail, on 27th of October the service became available for “Viva Wallet” customers in Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Poland, Spain, Sweden, United Kingdom, while as 

Το Google Pay διαθέσιμο μέσω του Viva Wallet

Οι πελάτες “Viva Wallet” στην Ελλάδα και σε 17 ακόμη χώρες, μπορούν πλέον να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα του “Google Pay”, του πλέον διαδεδομένου τρόπου πληρωμής με κινητό για τους χρήστες “Android” συσκευών.

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2020

Viber for Desktop; The full version of Viber, designed for the computer

In today’s fast-paced world, we often use multiple devices at once, leaving the phone for the computer and then for the tablet, every now and then. The COVID-19 pandemic has further accelerated the digital transformation of the way we work, study, communicate or have fun. Being able to communicate “online” has become a basic 

Viber for Desktop· Η πλήρης έκδοση του Viber, σχεδιασμένη για τον υπολογιστή

Στο σημερινό κόσμο με τους τόσο γρήγορους ρυθμούς, συχνά χρησιμοποιούμε πολλές συσκευές ταυτόχρονα, αφήνοντας το κινητό για τον υπολογιστή και μετά για το τάμπλετ, κάθε λίγο. Η πανδημία του COVID-19 επιτάχυνε ακόμη περισσότερο την ψηφιακή μεταμόρφωση του τρόπου που δουλεύουμε, σπουδάζουμε, επικοινωνούμε ή διασκεδάζουμε. Το να μπορεί κανείς να επικοινωνεί 

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

ESET: APT team uncovered stealing state secrets from 2011

Researchers at cybersecurity company ESET have identified a new APT (advanced persistent threat) group that has been stealing sensitive documents from governments in Eastern Europe and the Balkan region since 2011. The “XDSpy” group, as ESET called it, managed not to be noticed for nine years, which is quite rare. Team members have put many government agencies and private companies 

ESET: Αποκάλυψη ομάδας APT που κλέβει κρατικά μυστικά από το 2011

Οι ερευνητές της εταιρίας κυβερνοασφάλειας ESET εντόπισαν μια νέα ομάδα APT (advanced persistent threat) που κλέβει ευαίσθητα έγγραφα από κυβερνήσεις στην Ανατολική Ευρώπη και την περιοχή των Βαλκανίων από το 2011. H ομάδα “XDSpy”, όπως την ονόμασε η ESET, κατάφερε να μην γίνει αντιληπτή για εννέα χρόνια, κάτι που είναι 

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

From tweets to fleets; the new tool from Twitter

Twitter has made it known that it will now launch an international tool, Fleets”, which automatically “disappears” messages (tweets) after one day, following the pattern of “stories” of “Snapchat” and “Instagram”, but also the corresponding features in “WhatsApp”, “LinkedIn” and “Pinterest”. “Fleets” can include text, photos and videos, all of which will have a 24-hour life; the new feature will 

Από τα tweets στα fleets· το νέο εργαλείο από το Twitter

Το Twitter έκανε γνωστό ότι θα θέσει, πλέον, σε λειτουργία διεθνώς ένα εργαλείο, το “Fleets”, το οποίο «εξαφανίζει» αυτόματα τα μηνύματα (tweets) μετά από μία ημέρα, κατά το πρότυπο των «ιστοριών» του “Snapchat” και του “Instagram”, αλλά και των ανάλογων δυνατοτήτων σε “WhatsApp”, “LinkedIn” και “Pinterest”. Το “Fleets” μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο,