Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020

How to keep away from online scams

The COVID-19 pandemic has transformed our world in countless ways. According to ESET researchers, one of the major changes that has caused and deserves special attention seems to be the increase in online shopping, as the ability of consumers to visit the physical spaces of the stores remains limited. According to IBM data, the pandemic crisis has accelerated the

Πώς να κρατηθείτε μακριά από τις ηλεκτρονικές απάτες

Η πανδημία του COVID-19 έχει μεταμορφώσει τον κόσμο μας με αμέτρητους τρόπους. Σύμφωνα με τους ερευνητές της ESET, μία από τις σημαντικές αλλαγές που έχει προκαλέσει και που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής φαίνεται να είναι η αύξηση των αγορών που πραγματοποιούνται online, καθώς η δυνατότητα των καταναλωτών να επισκέπτονται τους φυσικούς χώρους των καταστημάτων παραμένει περιορισμένη.

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020

Viber: New tool allows you to add reminders to Notes

Viber now enables its users to easily set reminders for their notes, putting all their messages and tasks in order, in the application that always takes care of their privacy. In more detail, Rakuten Viber introduced a feature that allows Users of “My Notes” service to set reminders for tasks and other important events. The new feature allows users to keep all their messages

Read more...

Viber: Νέο εργαλείο επιτρέπει την προσθήκη υπενθυμίσεων στις Σημειώσεις

Το Viber πλέον δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του να θέτουν εύκολα υπενθυμίσεις για τις σημειώσεις τους, βάζοντας σε μια σειρά όλα τα μηνύματα και τις εργασίες τους, στην εφαρμογή που φροντίζει πάντα για την ιδιωτικότητά τους. Πιο αναλυτικά, η Rakuten Viber παρουσίασε μια λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες της υπηρεσίας «Οι Σημειώσεις Μου» να

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Windows XP source code leaked on the Internet

The source code of “Windows XP” along with that of “Windows Server 2003” leaked on the internet inside torrent files. This is the first time that the source code of a -even an old- version of the Microsoft operating system is leaking online, as “Verge” notes, while the electronic media notes that it has examined the files in issue and confirmed that

Read more...

Διαρροή του πηγαίου κώδικα των Windows XP στο Διαδίκτυο

O πηγαίος κώδικας των “Windows XP” μαζί με εκείνον του “Windows Server 2003” διέρρευσε στο διαδίκτυο μέσα σε αρχεία “torrent”. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πηγαίος κώδικας μίας -έστω και παλαιάς- έκδοσης του λειτουργικού συστήματος της Microsoft διαρρέει online, όπως σημειώνει το “Verge”, ενώ το ηλεκτρονικό μέσο σημειώνει ότι έχει εξετάσει τα επίμαχα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020

Instagram messages merge with Facebook’s

Facebook Messenger and Instagram merged, 18 months after Facebook’s chief executive, Mark Zuckerberg, announced his intention to “marry” the two platforms. Instagram’s old messaging service, “Instagram Direct”, has been replaced by “Messenger”, allowing users to send chats, photos and videos between the two platforms for the first time. It is the first step towards a goal announced in March 2019 to

Read more...

Συγχωνεύονται τα μηνύματα του Instagram με του Facebook

Το Facebook Messenger και το Instagram συγχωνεύτηκαν, 18 μήνες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος του Facebook, Mark Zuckerberg, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «παντρέψει» τις δύο πλατφόρμες. Η παλιά υπηρεσία μηνυμάτων του Instagram, το “Instagram Direct”, αντικαταστάθηκε από το “Messenger”, επιτρέποντας στους χρήστες να στέλνουν συνομιλίες, φωτογραφίες και βίντεο μεταξύ των δύο πλατφορμών για πρώτη φορά.

Διαβάστε Περισσότερα ...