Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Tips for safe streaming, how to avoid viruses

In recent years this era has been largely replaced by “streaming” services such as “Spotify”, “Apple Music” and others, which have conquered the music market. According to the “MIDiA” report, the global music subscriber base continues to grow rapidly, with 523.9 million music subscribers at the end of the second 

Συμβουλές για ασφαλές streaming, πώς θα αποφύγετε τους ιούς

Τα τελευταία χρόνια αυτή η εποχή έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από υπηρεσίες streaming, όπως το “Spotify”, η “Apple Music” και άλλες, οι οποίες έχουν κατακτήσει την μουσική αγορά. Σύμφωνα με την έκθεση της “MIDiA”, η παγκόσμια βάση συνδρομητών μουσικής συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, με 523,9 εκατομμύρια συνδρομητές μουσικής στο 

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

When Star Wars technology managed to predict our time

Star Wars was definitely ahead of its time and that had nothing to do with its subject matter alone. At a time —when space exploration was the hot topic of the day— George Lucas saw the vehicle through which all the concerns that troubled humanity at that time could be 

Όταν η τεχνολογία των Star Wars κατάφερε να προβλέψει την εποχή μας

Το "Star Wars" ήταν σίγουρα μπροστά από την εποχή τους και αυτό μόνο με την θεματολογία τους δεν είχε να κάνει. Σε μια εποχή, που η εξερεύνηση του διαστήματος ήταν το hot topic των ημερών, ο George Lucas είδε το όχημα μέσα από το οποίο θα μπορούσε να εκφραστεί το 

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

How will you know if you are being spied on through your device’s camera

As part of our digital lives, we are increasingly sitting in front of a screen, whether it is a laptop, smartphone, or other devices. This usually means that we are also sitting in front of a camera that —before the pandemic— most of us rarely used. But, while webcams can 

Πώς θα καταλάβετε αν σας κατασκοπεύουν μέσα από την κάμερα της συσκευής σας

Στα πλαίσια της ψηφιακής μας ζωής, καθόμαστε όλο και περισσότερο μπροστά σε μια οθόνη, είτε πρόκειται για φορητό υπολογιστή, είτε για smartphone, είτε για άλλη συσκευή. Αυτό συνήθως σημαίνει, ότι καθόμαστε επίσης μπροστά σε μια κάμερα την οποία —πριν την πανδημία— οι περισσότεροι από εμάς την χρησιμοποιούσαμε σπάνια. Όμως, ενώ οι διαδικτυακές κάμερες μπορούν