Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

It is possible to recover data from SSD; Everything you need to know

SSDs offer many advantages over traditional hard drives (HDDs). In addition to higher performance and loading speeds, they also use less power and are lighter, making them ideal for laptops. Moreover, they are less likely to be damaged, especially during transport. These advantages have made many users consider SSDs 

Είναι εφικτή η ανάκτηση δεδομένων από SSD· Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι δίσκοι SSD προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους παραδοσιακούς σκληρούς δίσκους (HDD). Εκτός από την υψηλότερη απόδοση και ταχύτητα φόρτωσης, χρησιμοποιούν επίσης λιγότερη ενέργεια και είναι πιο ελαφριοί, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικοί για laptops. Επιπλέον, παρουσιάζουν μικρότερες πιθανότητες βλάβης, ειδικά κατά τη μεταφορά τους. Αυτά τα πλεονεκτήματα 

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Huawei’s HarmonyOS 2.0 Developer Beta operating system released

The operating system “HarmonyOS 2.0 Developer Beta” for “smartphones” was officially released at the “Huawei Developer Day Beijing 2020” event, marking an important step in the evolution of the overall “HarmonyOS” ecosystem. Developers of “smartphone” applications interested in the “beta 2.0” version can apply to the official “Huawei Developer” website. All features of the “HarmonyOS” system, number of “APIs” as well 

Κυκλοφόρησε το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 2.0 Developer Beta της Huawei

Το λειτουργικό σύστημα “HarmonyOS 2.0 Developer Beta” για “smartphones” κυκλοφόρησε επίσημα κατά την εκδήλωση “Huawei Developer Day Beijing 2020”, σημειώνοντας ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του συνολικού οικοσυστήματος “HarmonyOS”. Οι προγραμματιστές εφαρμογών “smartphones” που ενδιαφέρονται για την έκδοση “beta 2.0” μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα “Huawei Developer”. Όλες 

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Apple will let you see the data your apps collect before you download them

Along with the release of iOS 14.3, the new version of the mobile operating system, Apple has launched a tool that will increase transparency as it reveals the data collected by app developers. This tool, which Apple calls “nutrition labels”, was launched on Monday and will inform users about the data that an app requires to 

Η Apple θα σου επιτρέπει να δεις τα δεδομένα που συλλέγουν οι εφαρμογές σου, πριν τις κατεβάσεις

Μαζί με την κυκλοφορία του iOS 14.3, της νέας έκδοσης του λειτουργικού συστήματος για φορητές συσκευές, η Apple προχώρησε στο λανσάρισμα ενός εργαλείου που θα αυξάνει την διαφάνεια καθώς θα φανερώνει τα δεδομένα που συλλέγουν οι δημιουργοί των εφαρμογών. Το εν λόγω εργαλείο, που η Apple αποκαλεί “nutrition labels”, λανσαρίστηκε 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Magnetic tape storage record by IBM and Fujifilm

A high-density magnetic tape cartridge with a record capacity of up to 580 TB was developed by IBM and Fujifilm for storage purposes in large “data centers”. As mentioned in an IBM post, this prototype provides 27 times more area density than today’s tape drives. It is noted that today there are more than 500 hyperscale “data 

Ρεκόρ αποθήκευσης σε μαγνητική ταινία από IBM και Fujifilm

Μια «κασέτα» (cartridge) μαγνητικής ταινίας υψηλής πυκνότητας, με χωρητικότητα ρεκόρ που φτάνει τα 580 ΤΒ ανέπτυξαν η IBM και η Fujifilm, για σκοπούς αποθήκευσης σε μεγάλα “data centers”.  Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της IBM, το πρωτότυπο αυτό παρέχει 27 φορές μεγαλύτερη πυκνότητα περιοχής από τα σημερινά “tape drives”. Σημειώνεται πως 

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Cybersecurity tips for online Christmas shopping

Amid the Covid-19 pandemic and related restrictions, this year’s Christmas will inevitably be different from any other year, as for security reasons many purchases will not take place in physical stores or shopping malls, but online. In order not to make users-consumers victims of online fraud, the experts of the international cybersecurity company ESET –creator of the 

Συμβουλές κυβερνοασφάλειας για τις διαδικτυακές χριστουγεννιάτικες αγορές

Εν μέσω πανδημίας Covid-19 και των σχετικών περιορισμών, τα φετινά Χριστούγεννα αναπόφευκτα θα είναι διαφορετικά από κάθε άλλη χρονιά, καθώς για λόγους ασφαλείας πολλές αγορές δεν θα πραγματοποιηθούν σε φυσικά καταστήματα ή εμπορικά κέντρα, αλλά διαδικτυακά. Για να μην πέσουν οι χρήστες-καταναλωτές θύματα online απάτης, οι ειδικοί της διεθνούς εταιρείας κυβερνοασφάλειας ESET –δημιουργού του ομώνυμου 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

The right equipment for working from home

Out-of-office work in 2020 has now become the new daily routine; the problem is that it started so suddenly, for most, that many households were unable to prepare properly. It’s time to turn a temporary solution into a future permanence; most of the time, one of the most important decisions a 

Ο σωστός εξοπλισμός για εργασία από το σπίτι

Η εργασία εκτός γραφείου μέσα στο 2020 έγινε πλέον η νέα καθημερινότητα. Το πρόβλημα είναι ότι ξεκίνησε τόσο ξαφνικά, για τους περισσότερους, που πολλά νοικοκυριά δεν μπόρεσαν να προετοιμαστούν κατάλληλα. Έχει έρθει η ώρα να μετατρέψουμε μια προσωρινή λύση σε μια μελλοντική μονιμότητα. Τις περισσότερες φορές, μια από τις πιο 

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

TeamViewer brings Workflow to TeamViewer Pilot and supports Microsoft HoloLens 2

“TeamViewer”, the leading global provider of secure remote connectivity solutions, today announces the compatibility of “TeamViewer Pilot” with the “TeamViewer Frontline” suite, which allows all “Pilot” users to take advantage of existing “Frontline” solutions. Additionally, Update 3.0 brings new features, including “Microsoft HoloLens 2” support, detailed logon protocol reports, and real-time annotations.   The successful functionality of “TeamViewer Pilot” and “TeamViewer Frontline” now offers a variety of workflow-based tools, 

H TeamViewer φέρνει το Workflow στο TeamViewer Pilot και υποστηρίζει τα Microsoft HoloLens 2

Η “TeamViewer”, ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος ασφαλών λύσεων απομακρυσμένης σύνδεσης, ανακοινώνει σήμερα  την συμβατότητα του “TeamViewer Pilot” με την σουίτα “TeamViewer Frontline”, που επιτρέπει σε όλους τους χρήστες του “Pilot” να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες λύσεις “Frontline”. Επιπλέον, η ενημέρωση 3.0 φέρνει νέες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του “Microsoft HoloLens 2”, λεπτομερών αναφορών πρωτοκόλλου σύνδεσης και σχολιασμών σε πραγματικό χρόνο.  

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Barphone: Secure online financial transactions with secure payment app

One of the consequences of the Covid-19 pandemic is the rapid increase in teleworking. Many companies and organizations have had to continue their operations with their human resources now working remotely.   Understanding the needs of its customers for fast and secure service, either from home or from the workplace, “Barphone” created the “Barphone Secure Payment Application (BSPA)”. It is a tool available 

Barphone: Διασφάλιση online οικονομικών συναλλαγών με την εφαρμογή Secure Payment

Μία από τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19 είναι η ραγδαία αύξηση της τηλεργασίας. Πολλές εταιρείες και οργανισμοί αναγκάστηκαν να συνεχίσουν την λειτουργία τους με το ανθρώπινο δυναμικό τους να εργάζεται πλέον εξ’ αποστάσεως.  Κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών της για γρήγορη και ασφαλή παροχή υπηρεσιών, είτε από το σπίτι είτε 

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Deepfake and Fake Videos: How to Protect Yourself

“Deepfake” videos come from the word “deep” from “deep learning” and “fake = false”. “Deep learning” is an advanced Artificial Intelligence (“AI”) method that uses multiple levels of machine learning algorithms to extract progressively higher level capabilities from unstructured data, such as the human face. Manolis Sfakianakis, President and Founder of the Institute 

Deepfake και Fake Videos: Πώς να προστατευτείτε

Τα “deepfake” βίντεο προέρχονται από την λέξη «deep = βαθιά» από την «βαθιά μάθηση» και «fake = ψεύτικο». Η βαθιά μάθηση είναι μια προηγμένη μέθοδος Τεχνητής Νοημοσύνης (“AI”) που χρησιμοποιεί πολλαπλά επίπεδα αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης για την εξαγωγή δυνατοτήτων προοδευτικά υψηλότερου επιπέδου από μη δομημένα δεδομένα· όπως το ανθρώπινο πρόσωπο.