Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Harmony: Huawei’s new operating system in June

Huawei Technologies has announced that it will launch its new smartphone operating system, “Harmony”, on June 2; in the biggest move it has made so far to recover from the damage caused by US sanctions on its mobile sector. As Reuters notes, using its own operating system will mean it is no longer dependent on Android.  

Harmony: Toν Ιούνιο το νέο λειτουργικό της Huawei

Η Huawei Technologies ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει το νέο της λειτουργικό για smartphones, “Harmony”, στις 2 Ιουνίου· στην μεγαλύτερη κίνηση που έχει κάνει ως τώρα για να ανακάμψει από τη ζημιά που έχουν προκαλέσει οι αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των κινητών της.  Όπως σημειώνει το Reuters, η χρήση του δικού 

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

The applications that “suck” the battery of mobile phones have been identified

The more features and more services our mobile phones provide, the more we use it and accordingly the amount of energy required for the operation of the device increases, which of course leads to the rapid consumption of its “fuel” and the need for continuous battery charging.  The Swiss company “pCloud” conducted a study in which 

Εντοπίστηκαν οι εφαρμογές που «ρουφούν» την μπαταρία των κινητών τηλεφώνων

Όσο περισσότερες δυνατότητες αποκτούν και όσο περισσότερες υπηρεσίες παρέχουν τα κινητά μας τηλέφωνα τόσο περισσότερη είναι η χρήση που κάνουμε και ανάλογα αυξάνεται η ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργίας της συσκευής, κάτι φυσικά που οδηγεί στην γρήγορη κατανάλωση των «καυσίμων» της και την ανάγκη για συνεχή φόρτιση 

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

End titles in 2022 for Internet Explorer

The Web browser  “Internet Explorer”  will “expire”, after almost  27 years of life, and it will not reappear in versions of “Windows 10” after June 15, 2022, according to Microsoft. Discontinuing support also means that the company will not release periodic security updates for “Explorer”. The once hugely popular browser appeared in 1995 with “Windows 95” and between 2000-2005 had a market share of 90% to 

Τίτλους τέλους ρίχνει το 2022 ο Internet Explorer

Το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο “Internet Explorer” θα «εκπνεύσει» του χρόνου μετά από σχεδόν 27 χρόνια ζωής και δεν θα εμφανιστεί ξανά στις εκδόσεις των “Windows 10” μετά τις 15 Ιουνίου του 2022, σύμφωνα με τη Microsoft. Η διακοπή της υποστήριξής του σημαίνει, επίσης, ότι η εταιρεία δεν θα κυκλοφορεί περιοδικές αναβαθμίσεις ασφαλείας για τον Explorer. 

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Artificial intelligence changes motorization

The European Automobile Manufacturers Association (ACEA) welcomed the initiative of the European Commission for artificial intelligence (AI) and its goal to develop a European excellence and trust ecosystem around AI. ACEA supports the approach set out in the proposal. Indeed, a key element of a successful European approach to artificial intelligence is that the requirements set out in the 

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την αυτοκίνηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τον στόχο της να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα αριστείας και εμπιστοσύνης γύρω από το AI. Η ACEA υποστηρίζει την προσέγγιση που καθορίζεται στην πρόταση. Πράγματι, ένα βασικό στοιχείο για μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή