Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

How to keep digital intruders away from your bank accounts

The “smartphone” is not just a communication device, but is used for many more things. And in recent years, with the growing popularity of “mobile banking”, the “smartphone” is the basic device —for many of us— in terms of access to bank accounts and transaction processing. Given this, it is 

Πώς θα κρατήσετε τους ψηφιακούς εισβολείς μακριά από τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς

Το “smartphone” δεν είναι απλά μία συσκευή επικοινωνίας, αλλά χρησιμοποιείται για πολύ περισσότερα πράγματα. Και τα τελευταία χρόνια με την αυξημένη δημοτικότητα του “mobile banking”, το “smartphone” αποτελεί την βασική συσκευή —για πολλούς από εμάς— όσον αφορά την πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και την διεκπεραίωση συναλλαγών. Με αυτό το 

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

50,000 Facebook users became targets of private monitoring

More than 50,000 Facebook users in more than 100 countries will be notified by the company itself that it may have been the target of hacking attempts by monitoring companies working for government agencies, or private clients. The news is the result of many months of research by “Meta” —the 

50.000 χρήστες του Facebook έγιναν στόχοι ιδιωτικής παρακολούθησης

Περισσότεροι από 50.000 χρήστες του Facebook σε παραπάνω από 100 χώρες θα ειδοποιηθούν από την ίδια την εταιρεία ότι ενδέχεται να έχουν γίνει στόχοι απόπειρας “hacking” από εταιρείες παρακολούθησης που εργάζονται για κρατικούς φορείς, ή ιδιώτες πελάτες. Η είδηση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας από την “Meta” —την μητρική εταιρεία του