Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Tiny robots electronically controlled by laser

The first tiny robots with semiconductor components, allowing them to be controlled through electrical signals, researchers in the US have developed. The paramecium-sized robots provide the basis for creating even more complex versions of them, using silicon-based “intelligence” that can be mass-produced and at some point travel through the human body. The collaborative effort was led by Itai Cohen and

Read more...

Μικροσκοπικά ρομπότ που ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσω λέιζερ

Τα πρώτα μικροσκοπικά ρομπότ που διαθέτουν στοιχεία ημιαγωγών, επιτρέποντας τον χειρισμό τους μέσω ηλεκτρικών σημάτων, ανέπτυξαν ερευνητές στις ΗΠΑ. Τα ρομπότ, μεγέθους παραμηκίου, παρέχουν την βάση για την δημιουργία ακόμα πιο πολύπλοκων εκδόσεών τους, που θα χρησιμοποιούν «νοημοσύνη» με βάση το πυρίτιο, θα μπορούν να παραχθούν μαζικά και σε κάποια φάση να ταξιδεύουν μέσα στο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Targeted by cybercriminals jobseekers via internet

The coronavirus has severely affected the economy in many countries worldwide. Many companies have implemented short-term work, laid-off employees, or adapted existing leave, sickness, or parental leave regulations. Digital criminals worldwide exploit this fact and distribute “phishing emails”, as recent Kaspersky research show in the second quarter of 2020. Kaspersky experts have come across several emails sent on behalf of

Read more...

Στο στόχαστρο κυβερνοεγκληματιών όσοι αναζητούν εργασία μέσω internet

O κορωναϊός έχει επηρεάσει σοβαρά την οικονομία σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Πολλές εταιρείες εφάρμοσαν εργασία βραχείας διάρκειας, προχώρησαν σε απολύσεις υπαλλήλων, ή προσάρμοσαν υφιστάμενους κανονισμούς για άδεια, ασθένεια ή γονική άδεια. Οι ψηφιακοί εγκληματίες παγκοσμίως εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός και διανέμουν “phishing emails”, όπως δείχνουν οι πρόσφατες έρευνες της Kaspersky κατά το δεύτερο τρίμηνο του

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

New internet speed world record

UCL engineers announced they had achieved the fastest data transmission rate in the world; scoring an Internet speed one-fifth higher than the previous record.  In cooperation with two companies, “Xtera” and “KDDI Research”, the researchers -under Lydia Galdino (UCL Electronic & Electrical Engineering)- achieved a data transmission rate of 178 terabits per second (178,000,000 megabits per second); a speed at which it would be possible to download

Read more...

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας Ίντερνετ

Μηχανικοί του UCL ανακοίνωσαν πως πέτυχαν τον ταχύτερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων στον κόσμο, σημειώνοντας ταχύτητα Ίντερνετ κατά 1/5 μεγαλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ.  Σε συνεργασία με δύο εταιρείες, τις “Xtera” και “KDDI Research”, οι ερευνητές -υπό τη Λίντια Γκαλντίνο (UCL Electronic & Electrical Engineering)- πέτυχαν ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 178 terabits ανά δευτερόλεπτο (178.000.000 megabits ανά

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

48 of the best technological tricks!

You may not have known it but there are many websites with tricks related to technology that can literally simplify your everyday life and make life easier for you in general. For example, Apple’s charging cables for iOS and Mac devices tend to crash after a few years, which means you have to replace them

Read more...

48 από τα καλύτερα τεχνολογικά κόλπα!

Μπορεί να μην το ξέρατε αλλά υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες με κόλπα και τρικ που σχετίζονται με την τεχνολογία που μπορούν να απλοποιήσουν στην κυριολεξία την καθημερινότητά σας και να διευκολύνουν την ζωή σας γενικότερα.  Για παράδειγμα, τα καλώδια φόρτισης της Apple για συσκευές iOS και Mac έχουν την τάση να χαλάνε μετά από λίγα χρόνια,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Netflix adds a new feature to the app

It’s not uncommon to search Netflix for something to watch and spend time without being able to easily end up somewhere. Sometimes the wide variety can work negatively. If you’ve had problems with what to watch on Netflix so far, the network has prepared a new button. Those responsible realized the problem of endless searching and dealt with it with this new

Read more...

Το Netflix προσθέτει μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να ψάχνεις στο Netflix να βρεις κάτι για να παρακολουθήσεις και να ξοδεύεις χρόνο χωρίς να μπορείς να καταλήξεις εύκολα κάπου. Καμιά φορά η μεγάλη ποικιλία μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά. Αν μέχρι τώρα αντιμετωπίζατε προβλήματα με το τι να παρακολουθήσετε στο Netflix, το δίκτυο ετοίμασε ένα νέο κουμπί. Οι υπέυθυνοι αντιλήφθηκαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Powerful new processor chip from IBM

IBM announced on Monday a new processor chip for “data centers”, which, as it says, will be able to lift three times the workload of its predecessor. According to Reuters, the company said that the “Power10” will be manufactured by Samsung and is intended for use by businesses in “data centers”. It will use Samsung’s

Read more...

Πανίσχυρο νέο τσιπ επεξεργαστή από την ΙΒΜ

Η ΙΒΜ ανακοίνωσε την Δευτέρα ένα νέο τσιπ επεξεργαστή για “data centers”, το οποίο, όπως λέει, θα είναι σε θέση να σηκώνει τρεις φορές τον φόρτο εργασίας του προκατόχου του. Όπως αναφέρει το Reuters, η εταιρεία ανέφερε ότι το “Power10” θα κατασκευάζεται από την Samsung και προορίζεται για χρήση από επιχειρήσεις σε “data centers”. Θα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Viber: New anti-spamming tools within the platform

Viber will now enable users to automatically filter messages and decide who to add them to groups, among a few other features that guarantee their privacy. In more detail, Rakuten Viber presents various tools that fight spamming and guarantee privacy, as well as an option to search other users by name. The new search feature will be protected by special privacy measures, in line with Viber’s commitment

Read more...

Viber: Νέα εργαλεία καταπολέμησης του spamming εντός της πλατφόρμας

Το Viber θα δίνει πλέον την δυνατότητα στους χρήστες να φιλτράρουν αυτόματα τα μηνύματα και να αποφασίζουν ποιος θα τους προσθέτει σε ομάδες, μεταξύ μερικών ακόμη λειτουργιών που εγγυώνται το ιδιωτικό τους απόρρητο. Πιο αναλυτικά, η Rakuten Viber, παρουσιάζει διάφορα εργαλεία που καταπολεμούν το spamming και εγγυώνται την ιδιωτικότητα, καθώς και μια επιλογή αναζήτησης άλλων χρηστών με το όνομά τους. Η νέα δυνατότητα αναζήτησης θα είναι προστατευμένη με ειδικά μέτρα ιδιωτικότητας, σύμφωνα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Warning: Why you need to delete your phone number from Facebook!

In the online world, the underlying risks are many. One of these is access to personal data and accounts of social networks, such as Facebook. A security parameter that someone may not have thought to protect their account is the phone number. A computer programmer advises Facebook users to delete their phone number from the

Read more...

Προσοχή: Γιατί πρέπει να διαγράψετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας από το Facebook!

Στο διαδικτυακό κόσμο οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τους λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook. Μια παράμετρος ασφαλείας που κάποιος μπορεί να μην έχει σκεφτεί για να προστατέψει τον λογαριασμό του είναι ο αριθμός τηλεφώνου. Ένας προγραμματιστής υπολογιστών συμβουλεύει τους χρήστες του

Διαβάστε Περισσότερα ...

The free LibreOffice 7.0 office suite is available

LibreOffice 7.0 offers an extremely interesting alternative to paid office application suites. With “LibreOffice” you can perform a variety of office tasks, such as writing texts, creating presentations and managing spreadsheets, at no cost, just as you would with any other “Office” suite. Especially those users who see as the main disadvantage the inability to upgrade the office software

Read more...

Διαθέσιμη η δωρεάν σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice 7.0

To LibreOffice 7.0 προσφέρει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εναλλακτική απέναντι στις επί πληρωμή σουίτες εφαρμογών γραφείου. Με το LibreOffice μπορεί κανείς να εκτελέσει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ένα πλήθος από εργασίες γραφείου, όπως είναι η σύνταξη κειμένων, η δημιουργία παρουσιάσεων και η διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, ακριβώς όπως θα το έκανε με οποιαδήποτε άλλη σουίτα “Office”. Ειδικά

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

This is the biggest threat to a company’s data!

When it comes to cybercrime, it is easy to imagine that the greatest risk to a company’s data is an external threat. However, more and more companies are realizing that their trusted and trained employees can also be a huge threat. This is the result of a recent survey by “Haystax Technology”, which states that

Read more...

Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για τα ηλεκτρονικά δεδομένα μιας εταιρείας

Όταν αναφερόμαστε σε εγκλήματα που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα δεδομένα κάποιας εταιρείας είναι κάποια εξωτερική απειλή. Ωστόσο, όλο και περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιούν ότι οι αξιόπιστοι και εκπαιδευμένοι υπάλληλοί τους μπορούν επίσης να αποτελέσουν τεράστια απειλή. Αυτό είναι το πόρισμα πρόσφατης έρευνας της εταιρείας “Haystax Technology”,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

80% of users invent their own passwords

A recent Kaspersky report found that 83% of users invent their own passwords, while 54% say they do not know how to check if any of their login details have been compromised. Passwords are the most common method of identification, but they are effective only if they are difficult to breach and only if they remain confidential. And with the growing number of applications requiring

Read more...

Το 80% των χρηστών επινοούν οι ίδιοι τους κωδικούς πρόσβασής τους

Σε πρόσφατη έκθεση της Kaspersky διαπιστώνεται ότι το 83% των χρηστών επινοούν οι ίδιοι τους κωδικούς πρόσβασής τους, ενώ το 54% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πώς να ελέγξει αν κάποιο από τα στοιχεία σύνδεσής του έχει παραβιαστεί.  Οι κωδικοί πρόσβασης είναι η πιο κοινή μέθοδος ταυτοποίησης, αλλά είναι αποτελεσματικοί μόνο εάν είναι δύσκολο να παραβιαστούν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Drive Backup and Machine Learning from Google!

Google offers “Backup and Sync” through “Google Drive” while putting “machine learning” to work for the benefit of “Play Store”. With Google “Backup and Sync”, which is free, one can automatically backup entire computer files through “Google Drive”. The advantage of Google’s service is that there is no need for the user to do a

Read more...

Backup μέσω Drive και machine learning από την Google!

H Google προσφέρει το “Backup and Sync” μέσω του “Google Drive”, ενώ βάζει το machine learning να δουλεύει προς όφελος του “Play Store”. Με το “Backup and Sync”, το οποίο προσφέρεται δωρεάν, μπορεί κανείς να πάρει αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρων αρχείων του υπολογιστή μέσω του “Google Drive”. Το πλεονέκτημα της υπηρεσίας της Google είναι ότι

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

The four “tribes” of Facebook users!

Every day almost 1.3 billion people and every month more than two billion use the largest social network, Facebook. The average user spends around 35 minutes a day, but not all users have the same motivation or the same reasons they spend their time on Facebook. Broadly, according to a new US study, users could

Read more...

Οι τέσσερις “φυλές” χρηστών του Facebook

Κάθε μέρα σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι και κάθε μήνα πάνω πια από δύο δισεκατομμύρια χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο, το Facebook. Ο μέσος χρήστης περνάει σε αυτό γύρω στα 35 λεπτά τη μέρα, όμως δεν έχουν όλοι οι χρήστες τα ίδια κίνητρα, ούτε τους ίδιους λόγους που αφιερώνουν τον χρόνο τους στο Facebook. Χονδρικά, σύμφωνα

Διαβάστε Περισσότερα ...