Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

It is possible to recover data from SSD; Everything you need to know

SSDs offer many advantages over traditional hard drives (HDDs). In addition to higher performance and loading speeds, they also use less power and are lighter, making them ideal for laptops. Moreover, they are less likely to be damaged, especially during transport. These advantages have made many users consider SSDs 

Είναι εφικτή η ανάκτηση δεδομένων από SSD· Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι δίσκοι SSD προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους παραδοσιακούς σκληρούς δίσκους (HDD). Εκτός από την υψηλότερη απόδοση και ταχύτητα φόρτωσης, χρησιμοποιούν επίσης λιγότερη ενέργεια και είναι πιο ελαφριοί, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικοί για laptops. Επιπλέον, παρουσιάζουν μικρότερες πιθανότητες βλάβης, ειδικά κατά τη μεταφορά τους. Αυτά τα πλεονεκτήματα 

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Huawei’s HarmonyOS 2.0 Developer Beta operating system released

The operating system “HarmonyOS 2.0 Developer Beta” for “smartphones” was officially released at the “Huawei Developer Day Beijing 2020” event, marking an important step in the evolution of the overall “HarmonyOS” ecosystem. Developers of “smartphone” applications interested in the “beta 2.0” version can apply to the official “Huawei Developer” website. All features of the “HarmonyOS” system, number of “APIs” as well 

Κυκλοφόρησε το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 2.0 Developer Beta της Huawei

Το λειτουργικό σύστημα “HarmonyOS 2.0 Developer Beta” για “smartphones” κυκλοφόρησε επίσημα κατά την εκδήλωση “Huawei Developer Day Beijing 2020”, σημειώνοντας ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του συνολικού οικοσυστήματος “HarmonyOS”. Οι προγραμματιστές εφαρμογών “smartphones” που ενδιαφέρονται για την έκδοση “beta 2.0” μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα “Huawei Developer”. Όλες 

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Apple will let you see the data your apps collect before you download them

Along with the release of iOS 14.3, the new version of the mobile operating system, Apple has launched a tool that will increase transparency as it reveals the data collected by app developers. This tool, which Apple calls “nutrition labels”, was launched on Monday and will inform users about the data that an app requires to 

Η Apple θα σου επιτρέπει να δεις τα δεδομένα που συλλέγουν οι εφαρμογές σου, πριν τις κατεβάσεις

Μαζί με την κυκλοφορία του iOS 14.3, της νέας έκδοσης του λειτουργικού συστήματος για φορητές συσκευές, η Apple προχώρησε στο λανσάρισμα ενός εργαλείου που θα αυξάνει την διαφάνεια καθώς θα φανερώνει τα δεδομένα που συλλέγουν οι δημιουργοί των εφαρμογών. Το εν λόγω εργαλείο, που η Apple αποκαλεί “nutrition labels”, λανσαρίστηκε 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Magnetic tape storage record by IBM and Fujifilm

A high-density magnetic tape cartridge with a record capacity of up to 580 TB was developed by IBM and Fujifilm for storage purposes in large “data centers”. As mentioned in an IBM post, this prototype provides 27 times more area density than today’s tape drives. It is noted that today there are more than 500 hyperscale “data 

Ρεκόρ αποθήκευσης σε μαγνητική ταινία από IBM και Fujifilm

Μια «κασέτα» (cartridge) μαγνητικής ταινίας υψηλής πυκνότητας, με χωρητικότητα ρεκόρ που φτάνει τα 580 ΤΒ ανέπτυξαν η IBM και η Fujifilm, για σκοπούς αποθήκευσης σε μεγάλα “data centers”.  Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της IBM, το πρωτότυπο αυτό παρέχει 27 φορές μεγαλύτερη πυκνότητα περιοχής από τα σημερινά “tape drives”. Σημειώνεται πως 

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Cybersecurity tips for online Christmas shopping

Amid the Covid-19 pandemic and related restrictions, this year’s Christmas will inevitably be different from any other year, as for security reasons many purchases will not take place in physical stores or shopping malls, but online. In order not to make users-consumers victims of online fraud, the experts of the international cybersecurity company ESET –creator of the 

Συμβουλές κυβερνοασφάλειας για τις διαδικτυακές χριστουγεννιάτικες αγορές

Εν μέσω πανδημίας Covid-19 και των σχετικών περιορισμών, τα φετινά Χριστούγεννα αναπόφευκτα θα είναι διαφορετικά από κάθε άλλη χρονιά, καθώς για λόγους ασφαλείας πολλές αγορές δεν θα πραγματοποιηθούν σε φυσικά καταστήματα ή εμπορικά κέντρα, αλλά διαδικτυακά. Για να μην πέσουν οι χρήστες-καταναλωτές θύματα online απάτης, οι ειδικοί της διεθνούς εταιρείας κυβερνοασφάλειας ESET –δημιουργού του ομώνυμου 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

The right equipment for working from home

Out-of-office work in 2020 has now become the new daily routine; the problem is that it started so suddenly, for most, that many households were unable to prepare properly. It’s time to turn a temporary solution into a future permanence; most of the time, one of the most important decisions a 

Ο σωστός εξοπλισμός για εργασία από το σπίτι

Η εργασία εκτός γραφείου μέσα στο 2020 έγινε πλέον η νέα καθημερινότητα. Το πρόβλημα είναι ότι ξεκίνησε τόσο ξαφνικά, για τους περισσότερους, που πολλά νοικοκυριά δεν μπόρεσαν να προετοιμαστούν κατάλληλα. Έχει έρθει η ώρα να μετατρέψουμε μια προσωρινή λύση σε μια μελλοντική μονιμότητα. Τις περισσότερες φορές, μια από τις πιο 

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

TeamViewer brings Workflow to TeamViewer Pilot and supports Microsoft HoloLens 2

“TeamViewer”, the leading global provider of secure remote connectivity solutions, today announces the compatibility of “TeamViewer Pilot” with the “TeamViewer Frontline” suite, which allows all “Pilot” users to take advantage of existing “Frontline” solutions. Additionally, Update 3.0 brings new features, including “Microsoft HoloLens 2” support, detailed logon protocol reports, and real-time annotations.   The successful functionality of “TeamViewer Pilot” and “TeamViewer Frontline” now offers a variety of workflow-based tools, 

H TeamViewer φέρνει το Workflow στο TeamViewer Pilot και υποστηρίζει τα Microsoft HoloLens 2

Η “TeamViewer”, ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος ασφαλών λύσεων απομακρυσμένης σύνδεσης, ανακοινώνει σήμερα  την συμβατότητα του “TeamViewer Pilot” με την σουίτα “TeamViewer Frontline”, που επιτρέπει σε όλους τους χρήστες του “Pilot” να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες λύσεις “Frontline”. Επιπλέον, η ενημέρωση 3.0 φέρνει νέες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του “Microsoft HoloLens 2”, λεπτομερών αναφορών πρωτοκόλλου σύνδεσης και σχολιασμών σε πραγματικό χρόνο.  

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Barphone: Secure online financial transactions with secure payment app

One of the consequences of the Covid-19 pandemic is the rapid increase in teleworking. Many companies and organizations have had to continue their operations with their human resources now working remotely.   Understanding the needs of its customers for fast and secure service, either from home or from the workplace, “Barphone” created the “Barphone Secure Payment Application (BSPA)”. It is a tool available 

Barphone: Διασφάλιση online οικονομικών συναλλαγών με την εφαρμογή Secure Payment

Μία από τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19 είναι η ραγδαία αύξηση της τηλεργασίας. Πολλές εταιρείες και οργανισμοί αναγκάστηκαν να συνεχίσουν την λειτουργία τους με το ανθρώπινο δυναμικό τους να εργάζεται πλέον εξ’ αποστάσεως.  Κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών της για γρήγορη και ασφαλή παροχή υπηρεσιών, είτε από το σπίτι είτε 

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Deepfake and Fake Videos: How to Protect Yourself

“Deepfake” videos come from the word “deep” from “deep learning” and “fake = false”. “Deep learning” is an advanced Artificial Intelligence (“AI”) method that uses multiple levels of machine learning algorithms to extract progressively higher level capabilities from unstructured data, such as the human face. Manolis Sfakianakis, President and Founder of the Institute 

Deepfake και Fake Videos: Πώς να προστατευτείτε

Τα “deepfake” βίντεο προέρχονται από την λέξη «deep = βαθιά» από την «βαθιά μάθηση» και «fake = ψεύτικο». Η βαθιά μάθηση είναι μια προηγμένη μέθοδος Τεχνητής Νοημοσύνης (“AI”) που χρησιμοποιεί πολλαπλά επίπεδα αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης για την εξαγωγή δυνατοτήτων προοδευτικά υψηλότερου επιπέδου από μη δομημένα δεδομένα· όπως το ανθρώπινο πρόσωπο. 

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Google Pay available through Viva Wallet

“Viva Wallet” customers in Greece and 17 other countries can now enjoy the benefits of “Google Pay”, the most popular mobile payment method for “Android” device users. In more detail, on 27th of October the service became available for “Viva Wallet” customers in Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Poland, Spain, Sweden, United Kingdom, while as 

Το Google Pay διαθέσιμο μέσω του Viva Wallet

Οι πελάτες “Viva Wallet” στην Ελλάδα και σε 17 ακόμη χώρες, μπορούν πλέον να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα του “Google Pay”, του πλέον διαδεδομένου τρόπου πληρωμής με κινητό για τους χρήστες “Android” συσκευών.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

Viber for Desktop; The full version of Viber, designed for the computer

In today’s fast-paced world, we often use multiple devices at once, leaving the phone for the computer and then for the tablet, every now and then. The COVID-19 pandemic has further accelerated the digital transformation of the way we work, study, communicate or have fun. Being able to communicate “online” has become a basic 

Viber for Desktop· Η πλήρης έκδοση του Viber, σχεδιασμένη για τον υπολογιστή

Στο σημερινό κόσμο με τους τόσο γρήγορους ρυθμούς, συχνά χρησιμοποιούμε πολλές συσκευές ταυτόχρονα, αφήνοντας το κινητό για τον υπολογιστή και μετά για το τάμπλετ, κάθε λίγο. Η πανδημία του COVID-19 επιτάχυνε ακόμη περισσότερο την ψηφιακή μεταμόρφωση του τρόπου που δουλεύουμε, σπουδάζουμε, επικοινωνούμε ή διασκεδάζουμε. Το να μπορεί κανείς να επικοινωνεί 

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

ESET: APT team uncovered stealing state secrets from 2011

Researchers at cybersecurity company ESET have identified a new APT (advanced persistent threat) group that has been stealing sensitive documents from governments in Eastern Europe and the Balkan region since 2011. The “XDSpy” group, as ESET called it, managed not to be noticed for nine years, which is quite rare. Team members have put many government agencies and private companies 

ESET: Αποκάλυψη ομάδας APT που κλέβει κρατικά μυστικά από το 2011

Οι ερευνητές της εταιρίας κυβερνοασφάλειας ESET εντόπισαν μια νέα ομάδα APT (advanced persistent threat) που κλέβει ευαίσθητα έγγραφα από κυβερνήσεις στην Ανατολική Ευρώπη και την περιοχή των Βαλκανίων από το 2011. H ομάδα “XDSpy”, όπως την ονόμασε η ESET, κατάφερε να μην γίνει αντιληπτή για εννέα χρόνια, κάτι που είναι 

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

From tweets to fleets; the new tool from Twitter

Twitter has made it known that it will now launch an international tool, Fleets”, which automatically “disappears” messages (tweets) after one day, following the pattern of “stories” of “Snapchat” and “Instagram”, but also the corresponding features in “WhatsApp”, “LinkedIn” and “Pinterest”. “Fleets” can include text, photos and videos, all of which will have a 24-hour life; the new feature will 

Από τα tweets στα fleets· το νέο εργαλείο από το Twitter

Το Twitter έκανε γνωστό ότι θα θέσει, πλέον, σε λειτουργία διεθνώς ένα εργαλείο, το “Fleets”, το οποίο «εξαφανίζει» αυτόματα τα μηνύματα (tweets) μετά από μία ημέρα, κατά το πρότυπο των «ιστοριών» του “Snapchat” και του “Instagram”, αλλά και των ανάλογων δυνατοτήτων σε “WhatsApp”, “LinkedIn” και “Pinterest”. Το “Fleets” μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, 

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

The most common malware software for October

Check Point researchers report that “Trickbot” and “Emotet” are at the top of the “Global Threat Index” and are used to spread “ransomware” to hospitals and healthcare providers worldwide. “Check Point Research”, the research division of “Check Point Software Technologies”, a provider of cybersecurity solutions, published the latest “Global List 

Τα πιο διαδεδομένα malware λογισμικά για τον Οκτώβριο

Οι ερευνητές τής Check Point αναφέρουν ότι τα “Trickbot” και “Emotet” βρίσκονται στην κορυφή του “Global Threat Index” και χρησιμοποιούνται για την διάδοση “ransomware” σε νοσοκομεία και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Η “Check Point Research”, το τμήμα έρευνας της Check Point Software Technologies, παρόχου λύσεων κυβερνοασφάλειας, δημοσίευσε τον πιο πρόσφατο “Παγκόσμιο 

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

The five most devastating cyber threats in Europe in 2020

Cybersecurity has become a necessity in recent decades. Global digitization, both corporate and personal, has developed a number of opportunities as well as risks. For this reason,“Check Point Software Technologies”, a provider specializing in cybersecurity worldwide, launched the “Do Your Part. #BeCyberSmart” campaign to raise awareness about the need to protect ourselves 

Οι πέντε πιο καταστροφικές κυβερνοαπειλές στην Ευρώπη το 2020

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έχει καταστεί αναγκαία τις τελευταίες δεκαετίες. Η παγκόσμια ψηφιοποίηση, τόσο σε εταιρικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, έχει αναπτύξει μια σειρά από δυνατότητες, αλλά και κινδύνους.  Για το λόγο αυτό, η “Check Point Software Technologies”, πάροχος που ειδικεύεται στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως, λάνσαρε την εκστρατεία

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

GravityRAT spyware modified to infect macOS and Android devices

Kaspersky detected a previously unknown piece of Android spyware. This malicious section was introduced in a travel app for Indian users. A closer look revealed that it relates to “GravityRAT”, a spy “Remote Access Trojan (RAT)” known for conducting activities in India. Further research confirmed that the team behind the malware invested in 

Το spyware GravityRAT τροποποιήθηκε ώστε να μολύνει macOS και Android συσκευές

Η Kaspersky εντόπισε ένα προηγουμένως άγνωστο κομμάτι Android spyware. Αυτή η κακόβουλη ενότητα εισήχθη σε μια ταξιδιωτική εφαρμογή για Ινδούς χρήστες. Μια πιο προσεκτική ματιά αποκάλυψε ότι σχετίζεται με το “GravityRAT”, ένα κατασκοπευτικό “Remote Access Trojan (RAT)” γνωστό για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην Ινδία. Περαιτέρω έρευνα επιβεβαίωσε ότι η ομάδα 

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

How to keep away from online scams

The COVID-19 pandemic has transformed our world in countless ways. According to ESET researchers, one of the major changes that has caused and deserves special attention seems to be the increase in online shopping, as the ability of consumers to visit the physical spaces of the stores remains limited. According to IBM data, the pandemic crisis has accelerated the

Πώς να κρατηθείτε μακριά από τις ηλεκτρονικές απάτες

Η πανδημία του COVID-19 έχει μεταμορφώσει τον κόσμο μας με αμέτρητους τρόπους. Σύμφωνα με τους ερευνητές της ESET, μία από τις σημαντικές αλλαγές που έχει προκαλέσει και που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής φαίνεται να είναι η αύξηση των αγορών που πραγματοποιούνται online, καθώς η δυνατότητα των καταναλωτών να επισκέπτονται τους φυσικούς χώρους των καταστημάτων παραμένει περιορισμένη.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Viber: New tool allows you to add reminders to Notes

Viber now enables its users to easily set reminders for their notes, putting all their messages and tasks in order, in the application that always takes care of their privacy. In more detail, Rakuten Viber introduced a feature that allows Users of “My Notes” service to set reminders for tasks and other important events. The new feature allows users to keep all their messages

Read more...

Viber: Νέο εργαλείο επιτρέπει την προσθήκη υπενθυμίσεων στις Σημειώσεις

Το Viber πλέον δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του να θέτουν εύκολα υπενθυμίσεις για τις σημειώσεις τους, βάζοντας σε μια σειρά όλα τα μηνύματα και τις εργασίες τους, στην εφαρμογή που φροντίζει πάντα για την ιδιωτικότητά τους. Πιο αναλυτικά, η Rakuten Viber παρουσίασε μια λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες της υπηρεσίας «Οι Σημειώσεις Μου» να

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Windows XP source code leaked on the Internet

The source code of “Windows XP” along with that of “Windows Server 2003” leaked on the internet inside torrent files. This is the first time that the source code of a -even an old- version of the Microsoft operating system is leaking online, as “Verge” notes, while the electronic media notes that it has examined the files in issue and confirmed that

Read more...

Διαρροή του πηγαίου κώδικα των Windows XP στο Διαδίκτυο

O πηγαίος κώδικας των “Windows XP” μαζί με εκείνον του “Windows Server 2003” διέρρευσε στο διαδίκτυο μέσα σε αρχεία “torrent”. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πηγαίος κώδικας μίας -έστω και παλαιάς- έκδοσης του λειτουργικού συστήματος της Microsoft διαρρέει online, όπως σημειώνει το “Verge”, ενώ το ηλεκτρονικό μέσο σημειώνει ότι έχει εξετάσει τα επίμαχα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Instagram messages merge with Facebook’s

Facebook Messenger and Instagram merged, 18 months after Facebook’s chief executive, Mark Zuckerberg, announced his intention to “marry” the two platforms. Instagram’s old messaging service, “Instagram Direct”, has been replaced by “Messenger”, allowing users to send chats, photos and videos between the two platforms for the first time. It is the first step towards a goal announced in March 2019 to

Read more...

Συγχωνεύονται τα μηνύματα του Instagram με του Facebook

Το Facebook Messenger και το Instagram συγχωνεύτηκαν, 18 μήνες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος του Facebook, Mark Zuckerberg, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «παντρέψει» τις δύο πλατφόρμες. Η παλιά υπηρεσία μηνυμάτων του Instagram, το “Instagram Direct”, αντικαταστάθηκε από το “Messenger”, επιτρέποντας στους χρήστες να στέλνουν συνομιλίες, φωτογραφίες και βίντεο μεταξύ των δύο πλατφορμών για πρώτη φορά.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

Apps to organize your life

It is difficult to organize our day. And day by day the organization becomes even more difficult. “Tasks” at work, goals, supermarket shopping, important “emails”, bills; all of these must somehow fit into a row. And these apps will help you. “ColorNote” Notepad Notes: Notebook for anything With the “ColorNote” app, you can organize the whole month perfectly

Read more...

Εφαρμογές για να οργανώσεις την ζωή σου

Είναι δύσκολο να οργανώσουμε την ημέρα μας. Και μέρα με τη μέρα η οργάνωση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. “Tasks” στην δουλειά, στόχοι, ψώνια για το σούπερ-μάρκετ, σημαντικά “emails”, λογαριασμοί∙ όλα αυτά κάπως πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Και αυτές οι εφαρμογές θα σε βοηθήσουν. “ColorNote” Notepad Notes: Σημειωματάριο για οτιδήποτε Με την εφαρμογή “ColorNote”

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Google Play Pass service available in Greece

Google has announced that the “Google Play Pass” subscription service, which provides access to hundreds of apps and games, will now be available in Greece. “Play Pass” will be released on Android devices in Greece this week and soon in additional countries. In more detail, “Play Pass” is a subscription service that provides access to hundreds of apps and games that are fully available; all ad-free, app-based purchases

Read more...

Διαθέσιμη στην Ελλάδα η υπηρεσία Play Pass της Google

Η Google ανακοίνωσε ότι η συνδρομητική υπηρεσία “Google Play Pass”, που παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες εφαρμογές και παιχνίδια, θα είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα. Το “Play Pass” θα κυκλοφορήσει σε συσκευές Android στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα και σύντομα σε επιπλέον χώρες.  Πιο αναλυτικά, το “Play Pass” είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

Cerberus: The Banking Trojan for Android available for free in underground forums

The full source code of “Cerberus” has been leaked to underground forums and is now available free of charge to digital criminals. Kaspersky experts have been actively monitoring the revival of the “Android banking” malware since July 2020, following the abandonment, the sale attempt and the final release of the project by the original developer. Through evolving functionality that includes two-factor identity theft (2FA) and remote

Read more...

Cerberus: Το banking Trojan για Android που διατίθεται δωρεάν σε υπόγεια φόρουμ

Ο πλήρης πηγαίος κώδικας του “Cerberus” έχει διαρρεύσει σε υπόγεια φόρουμ και διατίθεται πλέον δωρεάν στους ψηφιακούς εγκληματίες. Οι ειδικοί της Kaspersky παρακολούθησαν ενεργά την αναβίωση του κακόβουλου λογισμικού “Android banking” από τον Ιούλιο του 2020, μετά την εγκατάλειψη, την απόπειρα πώλησης και την τελική κυκλοφορία του έργου από τον αρχικό προγραμματιστή. Μέσω της εξελισσόμενης λειτουργικότητας που

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Facebook unveils new generation Oculus Quest 2 virtual reality headset

The next generation of its virtual reality headset (VR), “Oculus Quest”, introduced Facebook, promising better graphics at a much lower price than most observers in the field predicted. At the same time, it revealed that two popular franchises, “Assassin’s Creed” and “Splitter Cell”, have come to the platform. According to the BBC, the demand for the first “Quest”, which was released

Read more...

Το Facebook αποκάλυψε το νέας γενιάς headset εικονικής πραγματικότητας Oculus Quest 2

Tην επόμενη γενιά του headset εικονικής πραγματικότητάς του (VR), “Oculus Quest”, παρουσίασε το Facebook, υποσχόμενο καλύτερα γραφικά σε μια αρκετά χαμηλότερη τιμή από ό,τι προέβλεπαν οι περισσότεροι παρατηρητές του χώρου. Παράλληλα, αποκάλυψε πως δύο δημοφιλή franchises, τα “Assasin’s Creed” και “Splinter Cell”, έχουν έρθει στην πλατφόρμα. Όπως αναφέρει το BBC, η ζήτηση για το πρώτο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Discovery of the KryptoCibule trojan malware family by ESET

ESET researchers have announced the discovery of an unknown family of “trojan malware” that spreads through malicious “torrents” and uses multiple methods to extract as many cryptocurrencies from its victims as possible, while remaining undetected.  ESET called the threat “KryptoCibule” and, according to its telemetry, the malware appears to be aimed primarily at users in the Czech Republic and Slovakia.  This malware

Read more...

Αποκάλυψη της οικογένειας trojan malware KryptoCibule από την ESET

Οι ερευνητές της ESET ανακοίνωσαν την ανακάλυψη μιας άγνωστης οικογένειας “trojan malware” που εξαπλώνεται μέσω κακόβουλων “torrents” και χρησιμοποιεί πολλαπλές μεθόδους για να αποσπάσει από τα θύματά της όσο το δυνατόν περισσότερα κρυπτονομίσματα, ενώ παραμένει απαρατήρητη.  Η ESET ονόμασε την απειλή “KryptoCibule” και, σύμφωνα με την τηλεμετρία της, το κακόβουλο λογισμικό φαίνεται να στοχεύει κυρίως

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Viber introduces ways to make the new school year more fun

The Viber messaging app added features, such as “quizzes”, “media collection”, “reactions”, and “reminders” to “My Notes” (coming soon) to make the learning process easier. More specifically, Rakuten Viber has presented various improvements that will support teachers, parents and students in the new school year. The Japanese-interest communication platform launches a “quiz” function in the polls, both for “group chats” and for “communities”,

Read more...

Το Viber εισάγει τρόπους για να γίνει η νέα σχολική χρονιά πιο διασκεδαστική

Η εφαρμογή μηνυμάτων Viber πρόσθεσε λειτουργίες όπως “κουίζ”, “συλλογή πολυμέσων”, “αντιδράσεις” και “υπενθυμίσεις” στις «Σημειώσεις Μου» (έρχεται σύντομα), ώστε να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία.  Πιο συγκεκριμένα, η Rakuten Viber παρουσίασε διάφορες βελτιώσεις που θα υποστηρίξουν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές στην νέα σχολική χρονιά. Η ιαπωνικών συμφερόντων πλατφόρμα επικοινωνίας λάνσαρε την λειτουργία “κουίζ” στις ψηφοφορίες, τόσο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Huawei’s ‘counterattack’ on Android: Its operating system, Harmony, comes to its mobiles

Huawei has announced plans to preinstall its operating system, “Harmony”, on its smartphones from next year; with the Chinese company also saying it will offer the software to other manufacturers for use as an alternative to Google’s “Android.”   Huawei is in second place in the world ranking in terms of phone sales, after a short “term” in the first place. However, according to the

Read more...

«Αντεπίθεση» της Huawei στο Android: Το λειτουργικό της, Harmony, έρχεται στα κινητά της

H Huawei ανακοίνωσε σχέδια για προεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματός της, “Harmony”, στα smartphones της από το επόμενο έτος· με την κινεζική εταιρεία να λέει επίσης πως θα προσφέρει το λογισμικό και σε άλλους κατασκευαστές για χρήση ως εναλλακτική στο “Android” της Google.  H Huawei βρίσκεται στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά στις πωλήσεις

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Educational platforms targeted by cybercriminals

Exponential was the increase seen in “DDoS” cyberattacks (e.n. attacks aimed at flooding a network until the server “crashes”) against educational resources last spring. According to Kaspersky’s estimates, from January to June 2020, the number of “DDoS” attacks affecting educational online resources increased by at least 350% compared to the corresponding month of 2019. In denial-of-service attacks (“DoS”), digital criminals try to flood a network server

Read more...

Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες στο στόχαστρο των κυβερνοεγκληματιών

Εκθετική ήταν η αύξηση που παρατηρήθηκε στις κυβερνοεπιθέσεις τύπου “DDoS” (σ.σ. επιθέσεις που στοχεύουν να κατακλύσουν ένα δίκτυο έως ότου ο server καταρρεύσει) ενάντια σε εκπαιδευτικούς πόρους την περασμένη άνοιξη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Kaspersky, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2020, ο αριθμός των επιθέσεων “DDoS” που επηρέασαν εκπαιδευτικούς διαδικτυακούς πόρους αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 350% σε σύγκριση

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Microsoft prepares to launch Outlook Spaces platform

The so far known as Microsoft ‘Project Mocca’ changes its name and is ready for release on the Internet as ‘Outlook Spaces’. This tool will initially be available to users of the “Outlook for the Web” service and later to a wider audience. The leaks for its name have proven to be true, for the productivity tool, which will be a unified platform, in

Read more...

H Microsoft ετοιμάζεται για την διάθεση της πλατφόρμας Outlook Spaces

To μέχρι σήμερα γνωστό ως “Project Mocca” της Microsoft αλλάζει όνομα και είναι έτοιμο προς κυκλοφορία στο Διαδίκτυο ως “Outlook Spaces”. To εργαλείο αυτό θα είναι αρχικά διαθέσιμο στους χρήστες της υπηρεσίας “Outlook for the Web” και αργότερα σε μεγαλύτερο εύρος κοινού. Οι διαρροές για το όνομά του έχουν αποδειχθεί ως αληθινές, για το εργαλείο παραγωγικότητας, το οποίο θα αποτελεί

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

New AI solution analyzes big data and learns independently

“TeamViewer” announced the new model “TeamViewer IoT” software that analyzes “big data” and learns independently, thus expanding the “IoT” solutions and offering a way to use artificial intelligence in maintenance.  Until now, “TeamViewer” customers in the “IoT” field have been able to read sensors, set alarms, and connect directly to a wide range of devices. Now a smart extension in the field of maintenance forecasting is added.

Read more...

Νέα λύση Τεχνητής Νοημοσύνης αναλύει big data και μαθαίνει ανεξάρτητα

Η “TeamViewer” ανακοίνωσε το νέο μοντέλο “TeamViewer IoT” software που αναλύει “big data” και μαθαίνει ανεξάρτητα, επεκτείνοντας έτσι τις λύσεις “IoT” και προσφέροντας έναν τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην συντήρηση.  Μέχρι τώρα, οι πελάτες της “TeamViewer” στο πεδίο “IoT” ήταν σε θέση να διαβάσουν αισθητήρες, να ρυθμίσουν συναγερμούς και να συνδεθούν απευθείας σε ένα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Google announces the arrival of the new Android 11

In a related post, Google announced the arrival of the new version of the mobile operating system, “Android 11”, which offers simpler ways to manage conversations, connected devices, privacy, and more. In honor of the new “Android 11” Google mentions the eleven new features that come with the new software: Better communication with everyone 1. With “Android 11”, communications made with each messaging app are transferred to a

Read more...

Η Google ανακοινώνει την έλευση του νέου Android 11

Η Google με μία σχετική ανάρτησή της γνωστοποίησε την έλευση της νέας έκδοσης του λειτουργικού συστήματος για φορητές συσκευές, “Android 11”, το οποίο προσφέρει απλούστερους τρόπους διαχείρισης των συνομιλιών, των συνδεδεμένων συσκευών, της ιδιωτικότητας, και πολλών άλλων.  Προς τιμήν του νέου “Android 11” η Google αναφέρει τις έντεκα νέες λειτουργίες που έρχονται με το νέο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

A new Android spyware is distributed under the guise of popular apps

Kaspersky researchers have discovered a new Android spyware app distributed by “Transparent Tribe”, a notorious “APT” group, in India under the guise of official information applications for COVID-19. The pandemic is still relevant and has been turned into a product for exploitation by threatening entities, who make use of relevant social engineering threats. The “Transparent Tribe” group, a threatening organization that has been

Read more...

Ένα νέο Android spyware διανέμεται με το πρόσχημα δημοφιλών εφαρμογών

Οι ερευνητές της Kaspersky ανακάλυψαν μια νέα εφαρμογή Android spyware που διανέμεται από την «Transparent Tribe», μια διαβόητη ομάδα “APT”, στην Ινδία με το πρόσχημα επίσημων εφαρμογών ενημέρωσης για τον COVID-19. Η πανδημία παραμένει ακόμα επίκαιρη και έχει μετατραπεί σε προϊόν προς εκμετάλλευση από απειλητικούς φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση σχετικών απειλών κοινωνικής μηχανικής. Η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

TeamViewer: Extends remote control to all Android devices

“TeamViewer”, a provider of remote interface solutions, has announced that it now offers remote access with active control and keyboard input for the “Google Pixel series”, “Xiaomi smartphones” and “Oppo” devices. This applies to both private users and business customers. All “smartphones” with “Android” software, version 7 or later can be supported by “TeamViewer”, regardless of whether the user needs help installing an app or correcting serious

Read more...

TeamViewer: Επεκτείνεται ο απομακρυσμένος έλεγχος σε όλες τις Android συσκευές

Η “TeamViewer”, πάροχος λύσεων απομακρυσμένης διασύνδεσης, ανακοίνωσε ότι πλέον προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση με ενεργό έλεγχο και είσοδο πληκτρολογίου για τα “Google Pixel series”, “Xiaomi smartphones”, “Oppo” συσκευές. Αυτό ισχύει τόσο για ιδιωτικούς χρήστες όσο και για επιχειρηματικούς πελάτες. Όλα τα “smartphones” με “Android” λογισμικό, έκδοσης 7 ή νεότερη μπορούν να υποστηριχθούν από την “TeamViewer”, ανεξάρτητα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Tiny robots electronically controlled by laser

The first tiny robots with semiconductor components, allowing them to be controlled through electrical signals, researchers in the US have developed. The paramecium-sized robots provide the basis for creating even more complex versions of them, using silicon-based “intelligence” that can be mass-produced and at some point travel through the human body. The collaborative effort was led by Itai Cohen and

Read more...

Μικροσκοπικά ρομπότ που ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσω λέιζερ

Τα πρώτα μικροσκοπικά ρομπότ που διαθέτουν στοιχεία ημιαγωγών, επιτρέποντας τον χειρισμό τους μέσω ηλεκτρικών σημάτων, ανέπτυξαν ερευνητές στις ΗΠΑ. Τα ρομπότ, μεγέθους παραμηκίου, παρέχουν την βάση για την δημιουργία ακόμα πιο πολύπλοκων εκδόσεών τους, που θα χρησιμοποιούν «νοημοσύνη» με βάση το πυρίτιο, θα μπορούν να παραχθούν μαζικά και σε κάποια φάση να ταξιδεύουν μέσα στο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Targeted by cybercriminals jobseekers via internet

The coronavirus has severely affected the economy in many countries worldwide. Many companies have implemented short-term work, laid-off employees, or adapted existing leave, sickness, or parental leave regulations. Digital criminals worldwide exploit this fact and distribute “phishing emails”, as recent Kaspersky research show in the second quarter of 2020. Kaspersky experts have come across several emails sent on behalf of

Read more...

Στο στόχαστρο κυβερνοεγκληματιών όσοι αναζητούν εργασία μέσω internet

O κορωναϊός έχει επηρεάσει σοβαρά την οικονομία σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Πολλές εταιρείες εφάρμοσαν εργασία βραχείας διάρκειας, προχώρησαν σε απολύσεις υπαλλήλων, ή προσάρμοσαν υφιστάμενους κανονισμούς για άδεια, ασθένεια ή γονική άδεια. Οι ψηφιακοί εγκληματίες παγκοσμίως εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός και διανέμουν “phishing emails”, όπως δείχνουν οι πρόσφατες έρευνες της Kaspersky κατά το δεύτερο τρίμηνο του

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

New internet speed world record

UCL engineers announced they had achieved the fastest data transmission rate in the world; scoring an Internet speed one-fifth higher than the previous record.  In cooperation with two companies, “Xtera” and “KDDI Research”, the researchers -under Lydia Galdino (UCL Electronic & Electrical Engineering)- achieved a data transmission rate of 178 terabits per second (178,000,000 megabits per second); a speed at which it would be possible to download

Read more...

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας Ίντερνετ

Μηχανικοί του UCL ανακοίνωσαν πως πέτυχαν τον ταχύτερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων στον κόσμο, σημειώνοντας ταχύτητα Ίντερνετ κατά 1/5 μεγαλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ.  Σε συνεργασία με δύο εταιρείες, τις “Xtera” και “KDDI Research”, οι ερευνητές -υπό τη Λίντια Γκαλντίνο (UCL Electronic & Electrical Engineering)- πέτυχαν ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 178 terabits ανά δευτερόλεπτο (178.000.000 megabits ανά

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

48 of the best technological tricks!

You may not have known it but there are many websites with tricks related to technology that can literally simplify your everyday life and make life easier for you in general. For example, Apple’s charging cables for iOS and Mac devices tend to crash after a few years, which means you have to replace them

Read more...

48 από τα καλύτερα τεχνολογικά κόλπα!

Μπορεί να μην το ξέρατε αλλά υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες με κόλπα και τρικ που σχετίζονται με την τεχνολογία που μπορούν να απλοποιήσουν στην κυριολεξία την καθημερινότητά σας και να διευκολύνουν την ζωή σας γενικότερα.  Για παράδειγμα, τα καλώδια φόρτισης της Apple για συσκευές iOS και Mac έχουν την τάση να χαλάνε μετά από λίγα χρόνια,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Netflix adds a new feature to the app

It’s not uncommon to search Netflix for something to watch and spend time without being able to easily end up somewhere. Sometimes the wide variety can work negatively. If you’ve had problems with what to watch on Netflix so far, the network has prepared a new button. Those responsible realized the problem of endless searching and dealt with it with this new

Read more...

Το Netflix προσθέτει μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να ψάχνεις στο Netflix να βρεις κάτι για να παρακολουθήσεις και να ξοδεύεις χρόνο χωρίς να μπορείς να καταλήξεις εύκολα κάπου. Καμιά φορά η μεγάλη ποικιλία μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά. Αν μέχρι τώρα αντιμετωπίζατε προβλήματα με το τι να παρακολουθήσετε στο Netflix, το δίκτυο ετοίμασε ένα νέο κουμπί. Οι υπέυθυνοι αντιλήφθηκαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Powerful new processor chip from IBM

IBM announced on Monday a new processor chip for “data centers”, which, as it says, will be able to lift three times the workload of its predecessor. According to Reuters, the company said that the “Power10” will be manufactured by Samsung and is intended for use by businesses in “data centers”. It will use Samsung’s

Read more...

Πανίσχυρο νέο τσιπ επεξεργαστή από την ΙΒΜ

Η ΙΒΜ ανακοίνωσε την Δευτέρα ένα νέο τσιπ επεξεργαστή για “data centers”, το οποίο, όπως λέει, θα είναι σε θέση να σηκώνει τρεις φορές τον φόρτο εργασίας του προκατόχου του. Όπως αναφέρει το Reuters, η εταιρεία ανέφερε ότι το “Power10” θα κατασκευάζεται από την Samsung και προορίζεται για χρήση από επιχειρήσεις σε “data centers”. Θα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Viber: New anti-spamming tools within the platform

Viber will now enable users to automatically filter messages and decide who to add them to groups, among a few other features that guarantee their privacy. In more detail, Rakuten Viber presents various tools that fight spamming and guarantee privacy, as well as an option to search other users by name. The new search feature will be protected by special privacy measures, in line with Viber’s commitment

Read more...

Viber: Νέα εργαλεία καταπολέμησης του spamming εντός της πλατφόρμας

Το Viber θα δίνει πλέον την δυνατότητα στους χρήστες να φιλτράρουν αυτόματα τα μηνύματα και να αποφασίζουν ποιος θα τους προσθέτει σε ομάδες, μεταξύ μερικών ακόμη λειτουργιών που εγγυώνται το ιδιωτικό τους απόρρητο. Πιο αναλυτικά, η Rakuten Viber, παρουσιάζει διάφορα εργαλεία που καταπολεμούν το spamming και εγγυώνται την ιδιωτικότητα, καθώς και μια επιλογή αναζήτησης άλλων χρηστών με το όνομά τους. Η νέα δυνατότητα αναζήτησης θα είναι προστατευμένη με ειδικά μέτρα ιδιωτικότητας, σύμφωνα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Warning: Why you need to delete your phone number from Facebook!

In the online world, the underlying risks are many. One of these is access to personal data and accounts of social networks, such as Facebook. A security parameter that someone may not have thought to protect their account is the phone number. A computer programmer advises Facebook users to delete their phone number from the

Read more...

Προσοχή: Γιατί πρέπει να διαγράψετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας από το Facebook!

Στο διαδικτυακό κόσμο οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τους λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook. Μια παράμετρος ασφαλείας που κάποιος μπορεί να μην έχει σκεφτεί για να προστατέψει τον λογαριασμό του είναι ο αριθμός τηλεφώνου. Ένας προγραμματιστής υπολογιστών συμβουλεύει τους χρήστες του

Διαβάστε Περισσότερα ...

The free LibreOffice 7.0 office suite is available

LibreOffice 7.0 offers an extremely interesting alternative to paid office application suites. With “LibreOffice” you can perform a variety of office tasks, such as writing texts, creating presentations and managing spreadsheets, at no cost, just as you would with any other “Office” suite. Especially those users who see as the main disadvantage the inability to upgrade the office software

Read more...

Διαθέσιμη η δωρεάν σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice 7.0

To LibreOffice 7.0 προσφέρει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εναλλακτική απέναντι στις επί πληρωμή σουίτες εφαρμογών γραφείου. Με το LibreOffice μπορεί κανείς να εκτελέσει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ένα πλήθος από εργασίες γραφείου, όπως είναι η σύνταξη κειμένων, η δημιουργία παρουσιάσεων και η διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, ακριβώς όπως θα το έκανε με οποιαδήποτε άλλη σουίτα “Office”. Ειδικά

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

This is the biggest threat to a company’s data!

When it comes to cybercrime, it is easy to imagine that the greatest risk to a company’s data is an external threat. However, more and more companies are realizing that their trusted and trained employees can also be a huge threat. This is the result of a recent survey by “Haystax Technology”, which states that

Read more...

Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για τα ηλεκτρονικά δεδομένα μιας εταιρείας

Όταν αναφερόμαστε σε εγκλήματα που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα δεδομένα κάποιας εταιρείας είναι κάποια εξωτερική απειλή. Ωστόσο, όλο και περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιούν ότι οι αξιόπιστοι και εκπαιδευμένοι υπάλληλοί τους μπορούν επίσης να αποτελέσουν τεράστια απειλή. Αυτό είναι το πόρισμα πρόσφατης έρευνας της εταιρείας “Haystax Technology”,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

80% of users invent their own passwords

A recent Kaspersky report found that 83% of users invent their own passwords, while 54% say they do not know how to check if any of their login details have been compromised. Passwords are the most common method of identification, but they are effective only if they are difficult to breach and only if they remain confidential. And with the growing number of applications requiring

Read more...

Το 80% των χρηστών επινοούν οι ίδιοι τους κωδικούς πρόσβασής τους

Σε πρόσφατη έκθεση της Kaspersky διαπιστώνεται ότι το 83% των χρηστών επινοούν οι ίδιοι τους κωδικούς πρόσβασής τους, ενώ το 54% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πώς να ελέγξει αν κάποιο από τα στοιχεία σύνδεσής του έχει παραβιαστεί.  Οι κωδικοί πρόσβασης είναι η πιο κοινή μέθοδος ταυτοποίησης, αλλά είναι αποτελεσματικοί μόνο εάν είναι δύσκολο να παραβιαστούν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Drive Backup and Machine Learning from Google!

Google offers “Backup and Sync” through “Google Drive” while putting “machine learning” to work for the benefit of “Play Store”. With Google “Backup and Sync”, which is free, one can automatically backup entire computer files through “Google Drive”. The advantage of Google’s service is that there is no need for the user to do a

Read more...

Backup μέσω Drive και machine learning από την Google!

H Google προσφέρει το “Backup and Sync” μέσω του “Google Drive”, ενώ βάζει το machine learning να δουλεύει προς όφελος του “Play Store”. Με το “Backup and Sync”, το οποίο προσφέρεται δωρεάν, μπορεί κανείς να πάρει αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρων αρχείων του υπολογιστή μέσω του “Google Drive”. Το πλεονέκτημα της υπηρεσίας της Google είναι ότι

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

The four “tribes” of Facebook users!

Every day almost 1.3 billion people and every month more than two billion use the largest social network, Facebook. The average user spends around 35 minutes a day, but not all users have the same motivation or the same reasons they spend their time on Facebook. Broadly, according to a new US study, users could

Read more...

Οι τέσσερις “φυλές” χρηστών του Facebook

Κάθε μέρα σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι και κάθε μήνα πάνω πια από δύο δισεκατομμύρια χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο, το Facebook. Ο μέσος χρήστης περνάει σε αυτό γύρω στα 35 λεπτά τη μέρα, όμως δεν έχουν όλοι οι χρήστες τα ίδια κίνητρα, ούτε τους ίδιους λόγους που αφιερώνουν τον χρόνο τους στο Facebook. Χονδρικά, σύμφωνα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Dark Mode available in eBay Native Apps

eBay launches “Dark Mode” for all its “native” applications. This feature is designed to enhance the consumer experience, leverage device settings, create greater accessibility, and deliver optimal quality to the platform’s customers. So far, “Dark Mode” is the most sought-after “app feature” for 2020. Now most users know that bright screens can tire the eyes; when the eyes are strained throughout the day

Read more...

Διαθέσιμη η λειτουργία Dark Mode στα Native Apps της eBay

Η eBay λανσάρει την λειτουργία “Dark Mode” για όλες τις “native” εφαρμογές της. Η συγκεκριμένη λειτουργία σχεδιάστηκε για να αναβαθμίσει την εμπειρία των καταναλωτών, να αξιοποιήσει τις ρυθμίσεις της συσκευής, να δημιουργήσει μεγαλύτερη προσβασιμότητα και να προσφέρει βέλτιστη ποιότητα στους πελάτες της πλατφόρμας. Μέχρι στιγμής, η λειτουργία “Dark Mode” είναι το πιο περιζήτητο “app feature”

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Safe “national quantum Internet” planned by the US

The draft strategy for the development of a national quantum Internet was presented last week by the “US Department of Energy” at a press conference at the “University of Washington”. The move is part of the broader context of the international quantum “race” in the telecommunications industry, with the report providing –at the US department’s announcement– a path to the development of the “National Quantum

Read more...

Ασφαλές «εθνικό κβαντικό Ίντερνετ» σχεδιάζουν οι ΗΠΑ

Το σχέδιο μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη ενός εθνικού κβαντικού Ίντερνετ παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, σε συνέντευξη Τύπου στο “University of Washington”. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διεθνούς κβαντικής «κούρσας» στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, με την σχετική αναφορά να παρέχει –κατά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου– μια οδό

Διαβάστε Περισσότερα ...

New techniques for better computer graphics

Software techniques that make lighting more realistic in “computer-generated” images were developed by researchers at Dartmouth College and their industry partners. The new techniques focus on “real-time” graphics that must maintain the illusion of interactivity, as scenes change as a result of user movements. These graphics can be used in applications such as video games, scientific visualization tools,

Read more...

Νέες τεχνικές για καλύτερα γραφικά υπολογιστή

Τεχνικές λογισμικού που κάνουν ρεαλιστικότερο τον φωτισμό στις “computer-generated” εικόνες ανέπτυξαν ερευνητές στο Dartmouth College και συνεργάτες τους από την βιομηχανία. Οι νέες τεχνικές εστιάζουν σε γραφικά «πραγματικού χρόνου» που πρέπει να διατηρούν την ψευδαίσθηση της διαδραστικότητας, καθώς οι σκηνές αλλάζουν ως αποτέλεσμα των κινήσεων του χρήστη. Τα γραφικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

Microsoft Teams monitors are designed to facilitate teleworking

In addition to software upgrades, Microsoft also offers the right hardware for those who work from home.  At a time when teleworking is timelier than ever, the “Microsoft Teams” ecosystem is offering even more options to every professional and beyond. “Microsoft Teams” monitors are small, portable displays with a built-in high-performance microphone, speakers, and cameras so you can comfortably complete video

Read more...

Οι οθόνες Microsoft Teams έχουν ως στόχο τους την διευκόλυνση της τηλεργασίας

Πέρα από τις αναβαθμίσεις του λογισμικού της, η Microsoft προσφέρει και το κατάλληλο hardware για όσους εργάζονται από το σπίτι.  Σε μια εποχή που η τηλεργασία είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, το οικοσύστημα “Microsoft Teams” έρχεται να προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στον κάθε επαγγελματία και όχι μόνο. Οι οθόνες “Microsoft Teams” είναι μικρές, φορητές οθόνες με ενσωματωμένο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Microsoft opens its cards for upcoming Windows 10X

As already known, Microsoft is preparing to launch Windows 10X, first on single-screen devices and later on dual-screen devices.  What has become known so far is that Windows 10X will be available from spring 2021 on devices with the single screen while starting in spring 2022 one will be able to take advantage of all the virtues of the new operating system on dual-screen devices. The

Read more...

Η Microsoft ανοίγει τα χαρτιά της για τα επερχόμενα Windows 10X

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η Microsoft ετοιμάζεται για την παρουσίαση των Windows 10X, αρχικά σε συσκευές με απλή οθόνη και αργότερα σε συσκευές με διπλή οθόνη.  Αυτό που έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής είναι ότι τα Windows 10X θα είναι διαθέσιμα από την άνοιξη του 2021 στις συσκευές με την απλή οθόνη, ενώ αρχής

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

“Human” hands for robots

An innovative humanoid hand for robots with a “human” touch designed and developed by engineers at Michigan State University. As we know, in industrial conditions, robots are used for tasks that include repetitive grip and handling objects; at the end of the robot where a human hand would be located, there is a grab. “The innovative humanoid hand design is

Διαβάστε Περισσότερα ...

«Ανθρώπινα» χέρια για ρομπότ

Ένα πρωτοποριακό ανθρωποειδές χέρι για ρομπότ με «ανθρώπινο» άγγιγμα σχεδίασαν και ανέπτυξαν μηχανικοί του Michigan State University.  Ως γνωστόν, σε βιομηχανικές συνθήκες, τα ρομπότ χρησιμοποιούνται για εργασίες που περιλαμβάνουν το επαναλαμβανόμενο πιάσιμο και μεταχείριση αντικειμένων. Στο άκρο του ρομπότ όπου θα βρισκόταν ένα ανθρώπινο χέρι, υπάρχει μια αρπάγη.  «Το πρωτοποριακό σχέδιο ανθρωποειδούς χεριού είναι μια

Διαβάστε Περισσότερα ...

Viber adds emoji reaction function to its communities

Rakuten Viber announced emoji reactions in communities to take the “likes” on its platform a step further. More specifically, celebrating World Emoji Day on July 17, Viber asked its users in different countries what their favorite emoji was; users were able to choose between five emojis: heart, laughter, shock, sadness, anger (��, ��, ��, ��, ��) and what dominated Greece is ��.

Read more...

Το Viber προσθέτει την λειτουργία αντιδράσεων emoji στις κοινότητές του

Η Rakuten Viber ανακοίνωσε τις αντιδράσεις emoji στις κοινότητες, ώστε να πάει τα «likes» στην πλατφόρμα της ένα βήμα παραπέρα.  Πιο συγκεκριμένα, γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Emoji στις 17 Ιουλίου, το Viber ρώτησε τους χρήστες του σε διάφορες χώρες ποιο είναι το αγαπημένο τους emoji. Οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Tips for secure access to free Wi-Fi on holiday

Most of us usually search for a free Wi-Fi hotspot on our holidays to connect, in order to avoid data charges from mobile operators. Most of us connect all devices, such as smartphones, tablets and laptops, to public open Wi-Fi spots, so we can access our e-mails, surf the Internet, or post on social media. But are we aware of the proper and

Read more...

Συμβουλές για ασφαλή πρόσβαση σε δωρεάν Wi-Fi στις διακοπές

Οι περισσότεροι αναζητούμε στις διακοπές μας συνήθως ένα δωρεάν Wi-Fi hotspot για να συνδεθούμε προκειμένου να αποφύγουμε τις χρεώσεις δεδομένων από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.  Οι περισσότεροι συνδέουμε όλες τις συσκευές, όπως smartphone, tablet και laptop, σε δημόσια ανοιχτά Wi-Fi ώστε να έχουμε πρόσβαση στα e-mail μας, να σερφάρουμε στο Internet, ή να κάνουμε posts

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Facebook now finds the closest WiFi hotspots!

Facebook has started adding several app-enabled features within its platform. For some time now, it has been testing an app that detects the available “public Wi-Fi networks” that are within walking distance of the user, so that it updates it properly. The relevant tool is now available to all Facebook users from mobile with Android and iOS. To find it, you only have to select

Read more...

Το Facebook εντοπίζει πλέον τα πλησιέστερα WiFi hotspots!

Το Facebook έχει ξεκινήσει να προσθέτει αρκετές λειτουργίες σε μορφή εφαρμογών εντός της πλατφόρμας του. Εδώ και αρκετό καιρό, δοκιμάζει μια εφαρμογή που εντοπίζει τα διαθέσιμα “public Wi-Fi networks” που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το χρήστη, έτσι ώστε να τον ενημερώνει κατάλληλα. Το σχετικό εργαλείο είναι πλέον διαθέσιμο για όλους τους χρήστες του Facebook

Διαβάστε Περισσότερα ...

Bloomberg: Apple is testing 3D face scanning as a security system on a next iPhone

Apple is working on a new feature that will allow the users to “unlock” their iPhone using their face instead of their fingerprint, according to Bloomberg. In particular, as reported, for the new iPhone -intended to be released later in the year- Apple is testing a new, improved security system that will allow users to login, approve payments and launch secure apps by scanning their faces, according to people briefed on the new phone. “Key”

Read more...

Bloomberg: Η Apple δοκιμάζει 3D σάρωση προσώπου ως σύστημα ασφαλείας σε επόμενο iPhone

Η Apple δουλεύει πάνω σε ένα νέο χαρακτηριστικό, το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη να «ξεκλειδώνει» το iPhone του χρησιμοποιώντας το πρόσωπό του αντί για το δακτυλικό του αποτύπωμα, σύμφωνα με το Bloomberg. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, για το νέο iPhone, που προορίζεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο έτος, η Apple δοκιμάζει ένα νέο, βελτιωμένο σύστημα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Biometric entry to Windows 10 with Token ring!

Microsoft works with Token to use a biometric ring to sign-in to Windows 10. The Token ring will use Microsoft’s “Windows Hello” technology to be able to identify the Windows 10 device user without the need to type passwords. It is estimated that Token’s ring technology allows automatic entry to Windows 10, and there is more security, since each user wears the “key” that allows the use of

Read more...

Βιομετρική είσοδος στα Windows 10 με το δαχτυλίδι Token!

Η Microsoft συνεργάζεται με την Token για την χρήση ενός βιομετρικού δαχτυλιδιού για την είσοδο στα Windows 10. To δαχτυλίδι Token θα κάνει χρήση της τεχνολογίας του “Windows Hello” της Microsoft, προκειμένου να μπορεί να αναγνωρίζει την ταυτότητα του χρήστη των Windows 10 συσκευών, χωρίς να είναι ανάγκη να πληκτρολογούνται κωδικοί εισόδου. Εκτιμάται ότι η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Smartphones: Does your phone finally kill you or not?

And yet when you think about things that might want to kill you, you rarely look at your phone. And yet your phone is killing you. We know, the news isn’t good. It does happen. Dozens of people have lost their lives from mobile phones and we are not talking of course about the new 5G antennas that make your mind fried

Read more...

Smartphones: Τελικά το τηλέφωνο σου σε σκοτώνει ή όχι;

Κι όμως όταν σκέφτεσαι για πράγματα που μπορεί να θέλουν να σε σκοτώσουν, σπάνια κοιτάς το τηλέφωνο σου. Κι όμως το τηλέφωνο σου σε σκοτώνει.  Το ξέρουμε, τα νέα δεν είναι καλά. Όντως συμβαίνει. Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα κινητά και δεν μιλάμε φυσικά για τις νέες κεραίες 5G που σου κάνουν το μυαλό αυγό τηγανητό με όλα αυτά που

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Free Brain Gym Application!

The Greek non-profit company “SciFy” has developed the new free application “Di’Anoia” (“διΆνοια”), aimed at caregivers of people with dementia, as well as healthcare professionals, providing a wealth of knowledge and simple techniques of non-pharmaceutical interventions. At the same time, the app, available for Android mobile devices (smartphones and tablets), is useful for practicing the

Read more...

Δωρεάν εφαρμογή για “γυμναστική” εγκεφάλου!

Η ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία “SciFy” ανέπτυξε τη νέα δωρεάν εφαρμογή “DiAnoia” (“Δι’Ανοια”), η οποία απευθύνεται σε φροντιστές ατόμων με άνοια, καθώς και σε επαγγελματίες υγείας, παρέχοντας πληθώρα γνώσεων και απλές τεχνικές μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, η εφαρμογή, που είναι διαθέσιμη για φορητές συσκευές Android (smartphones και tablets), είναι χρήσιμη για την εξάσκηση των νοητικών

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

How social media make access to financial services more difficult

18% of consumers worldwide face problems accessing financial services due to the evaluation of their information on social media through rating systems, according to the latest Kaspersky report: “Social credits and security: embracing the world of ratings”. While such social scoring systems are now more widespread and have already been implemented in many countries and

Read more...

Πώς τα social media κάνουν πιο δύσκολη την πρόσβαση σε… χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αντιμετώπισε το 18% των καταναλωτών παγκοσμίως, λόγω της αξιολόγησης των πληροφοριών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) μέσω συστημάτων βαθμολόγησης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Kaspersky: “Social credits and security: embracing the world of ratings”. Ενώ τέτοια συστήματα κοινωνικής βαθμολόγησης είναι πλέον πιο διαδεδομένα και έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και βιομηχανικούς τομείς, η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Trojans, Backdoors and Droppers the most popular malware

Anonymous statistics from free requests in the “Kaspersky Threat Intelligence Portal” revealed that almost three-quarters (72%) of the analyzed malicious files were divided into three categories: “Trojans”, “Backdoors” and “Droppers”. The statistics also show that the types of malware that researchers often investigate do not match those most prevalent. Malicious activity detection is only the starting point for attack research. To develop response

Read more...

Trojans, Backdoors και Droppers τα πιο δημοφιλή κακόβουλα λογισμικά

Ανώνυμα στατιστικά στοιχεία από δωρεάν αιτήματα στο “Kaspersky Threat Intelligence Portal” αποκάλυψαν ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των αναλυθέντων κακόβουλων αρχείων χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: “Trojans”, “Backdoors” και “Droppers”. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι τύποι κακόβουλου λογισμικού που οι ερευνητές συχνά ερευνούν δεν συμπίπτουν με τους πιο διαδεδομένους. Η ανίχνευση κακόβουλης δραστηριότητας

Διαβάστε Περισσότερα ...

TeamViewer integrates EloView for better remote control

TeamViewer, the leading provider of remote interface solutions, announced the new partnership with “Elo”, the leading global provider of interactive solutions, and the “EloView SaaS” platform for device management, allowing users to remotely control digital signals, POS and “Elo”-based self-service devices. TeamViewer adds one-to-one power devices to troubleshoot “EloView” content and device management for thousands of devices. “EloView” users can remotely develop and manage the entire network of Android-supported “Elo” devices; for one to thousands of devices at

Read more...

Η TeamViewer ενσωματώνει το EloView για καλύτερο απομακρυσμένο έλεγχο

Η TeamViewer, ο κορυφαίος πάροχος λύσεων απομακρυσμένης διασύνδεσης, ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία με το “Elo”, τον κορυφαίο παγκόσμιο προμηθευτή διαδραστικών λύσεων, και την πλατφόρμα “EloView SaaS” για διαχείριση συσκευών, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν απομακρυσμένα ψηφιακά σήματα, σημεία πώλησης (POS) και συσκευές αυτοεξυπηρέτησης που βασίζονται σε “Elo”. Η TeamViewer προσθέτει μία-προς-μία συσκευή τροφοδοσίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Viber: The self-destructive messages came

The long-awaited “self-destructive messages”, which are now available in all personal conversations, were also put into operation in the Greek Viber. Until now it has been a function found in secret conversations, but now all users will be able to set a timer for seconds, minutes, hours or even days when they send some text, photo, video or any other type of file. The countdown to

Read more...

Viber: Ήρθαν τα αυτοκαταστρεφόμενα μηνύματα

Σε λειτουργία τέθηκαν και στο ελληνικό Viber τα πολυαναμενόμενα “αυτοκαταστρεφόμενα μηνύματα”, που είναι πλέον διαθέσιμα σε όλες τις προσωπικές συνομιλίες. Μέχρι σήμερα ήταν μια λειτουργία που έβρισκε κανείς στις μυστικές συνομιλίες, αλλά πλέον όλοι οι χρήστες θα μπορούν να βάζουν χρονοδιακόπτη για δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες ή ακόμη και ημέρες, όταν στέλνουν κάποιο κείμενο, φωτογραφία, βίντεο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Smartwatches market revenue will reach $64 billion by 2030

The annual growth rate of the “smartwatches” market is estimated to reach 13% by 2030. This market is considered to be interesting, as the data show that they will be able to generate $64 billion in revenue to all stakeholders by the year 2030. The data brought to the fore by the market research company “GlobalData” show that there are some additions to the capabilities of “smartwatches”, which have given new impetus to consumers, since the

Read more...

Τα έσοδα της αγοράς smartwatches θα αγγίξουν τα 64 δις δολάρια μέχρι το 2030

Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς “smartwatches” εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 13% μέχρι και το 2030. Η αγορά αυτή θεωρείται πως έχει ενδιαφέρον, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι θα μπορέσουν να επιφέρουν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έσοδα ύψους 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι και το έτος 2030. Τα δεδομένα που φέρνει στο προσκήνιο η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

How will hackers invade the human brain!

The next target of cyber-criminals may be the human brain, according to a study by scientists at the Universities of Birmingham in Alabama and California Riverside. There is an increasing trend in the use of headphones that read brainwaves, especially in the field of video games. Researchers, using a special EEG device, discovered that if

Read more...

Πώς θα εισβάλλουν οι χάκερ στον ανθρώπινο εγκέφαλο!

Ο επόμενος στόχος των κυβερνο-εγκληματιών μπορεί να είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων του πανεπιστημίου του Birmingham στην Alabama και του California Riverside. Είναι συνεχώς αυξανόμενη η τάση της χρήσης συσκευών κεφαλής που διαβάζουν τα εγκεφαλικά κύματα, ιδίως στο πεδίο των video games. Οι ερευνητές με την χρήση ειδικής συσκευής ηλεκτρο-εγκεφαλογραφήματος (EEG) ανακάλυψαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Important upgrade from Viber!

Viber releases its most significant upgrade for 2017. Viber’s “Chat Extensions” now allow users to access through their “chat window” in a wide range of content from top applications and services such as “YouTube”, “Spotify”, “VICE media”, “Booking.com” and “GIPHY”. So users do not have to switch constantly between the different applications on their device.

Read more...

Σημαντική αναβάθμιση από το Viber!

Το Viber κυκλοφορεί την πιο σημαντική αναβάθμισή της για το 2017. Οι επεκτάσεις συνομιλίας (“Chat Extensions”) του Viber επιτρέπουν πλέον στους χρήστες να έχουν πρόσβαση μέσα από το παράθυρο της συνομιλίας τους, σε μια ευρεία γκάμα περιεχομένου από κορυφαίες εφαρμογές και υπηρεσίες, όπως το “YouTube”, το “Spotify”, το “VICE media”, το “Booking.com” και το “GIPHY”.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

The real motives of cyber attack with NotPetya virus!

The “NotPetya” virus attack, which spread to businesses around the world, may not have been a project aimed at financial gain through ransoms, an increasing number of cybersecurity experts estimate. On the contrary, despite the demand for ransom to “unlock” the infected computers, this particular “ransomware” appears to have simply been aimed at destroying data, with experts pointing to its particularly “aggressive” features, which made it impossible to retrieve important

Read more...

Τα πραγματικά κίνητρα της κυβερνοεπίθεσης με τον ιό NotPetya!

Η επίθεση με την παραλλαγή του ιού “Petya” (“NotPetya”) που εξαπλώθηκε σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, ενδεχομένως να μην ήταν εγχείρημα με στόχο το οικονομικό όφελος μέσω λύτρων, εκτιμούν όλο και περισσότεροι ειδικοί θεμάτων κυβερνοασφαλείας. Αντίθετα, παρά την απαίτηση για λύτρα ώστε να «ξεκλειδώσει» τους υπολογιστές που μόλυνε, το συγκεκριμένο “ransomware” φαίνεται να είχε στόχο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Viber breaks off all business relationship with Facebook

Rakuten Viber, the company behind one of the world’s leading apps for free and easy communication, announces that it will cut off all business relationship with Facebook. As announced the app will remove “Facebook Connect”, “Facebook SDK” and “GIPHY”, but will also cut off all advertising spending on the social networking platform, giving further impetus to the #StopHateForProfit movement that calls for a boycott of this tech giant. Amid

Read more...

To Viber διακόπτει κάθε επιχειρηματική σχέση με το Facebook

Η Rakuten Viber, η εταιρεία πίσω από μία από τις κορυφαίες εφαρμογές στον κόσμο για δωρεάν και εύκολη επικοινωνία, ανακοινώνει ότι θα διακόψει κάθε επιχειρηματική σχέση με το Facebook. Όπως ανακοίνωσε η εφαρμογή θα αφαιρέσει τα “Facebook Connect”, “Facebook SDK” και “GIPHY”, αλλά και θα διακόψει κάθε διαφημιστική δαπάνη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας περαιτέρω

Διαβάστε Περισσότερα ...

The robotic dog came on the market; its cost and features

After 28 years of research and development, “Boston Dynamics” is putting its first robotic dog on the market. The $74,500 price tag may sound “sharp”, but anyone who has this money can easily obtain it through a simple online store order. This robot model is named “Spot”, several references have already been made to it, as it is considered a very sophisticated

Read more...

Βγήκε στην αγορά ο ρομποτικός σκύλος· το κόστος και τα χαρακτηριστικά του

Μετά από 28 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, η “Boston Dynamics” βγάζει στην αγορά τον πρώτο της ρομποτικό σκύλο. Μπορεί η τιμή των 74.500 δολαρίων να ακούγεται «τσουχτερή», αλλά όποιος έχει αυτά τα χρήματα μπορεί να το αποκτήσει με ευκολία, μέσα από μία απλή παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος. Το συγκεκριμένο μοντέλο ρομπότ έχει το όνομα “Spot”,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Apple removed infinite Apps from the App Store in one day!

Apple has recently launched a major cleaning process in the “App Store” to remove clones and spam applications, and it looks like the company is running it so fast in China as well. A report from the Chinese website “People.cn” reveals that Apple has removed at least 58,000 apps from the Chinese “App Store” in

Read more...

Η Apple αφαίρεσε άπειρα Apps από το App Store μέσα σε μια μέρα!

Η Apple ξεκίνησε πρόσφατα μια σημαντική διαδικασία καθαρισμού στο “App Store” για να αφαιρέσει τους κλώνους και τις εφαρμογές “spam” και μοιάζει η εταιρεία να το τρέχει με τόσο γρήγορους ρυθμούς και στην Κίνα. Μια αναφορά από την κινεζική ιστοσελίδα “People.cn” αποκαλύπτει ότι η Apple έχει αφαιρέσει τουλάχιστον 58.000 εφαρμογές από το Κινεζικό “App Store”

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Create Spotify Playlists on Facebook Messenger!

Spotify offers a new feature for its subscribers using “Facebook Messenger”. In fact, Spotify’s new feature works through a “Facebook Messenger” plug-in that allows you to create playlists together with your chat friends. To make this possible, a person using Spotify can start a collective list and then invite other users and friends via “Facebook

Read more...

Δημιουργία Spotify Playlists στον Facebook Messenger!

To Spotify προσφέρει μία νέα δυνατότητα για τους συνδρομητές της με την χρήση του “Facebook Messenger”. Ουσιαστικά, η νέα δυνατότητα του Spotify λειτουργεί μέσω μίας προσθήκης του “Facebook Messenger”, η οποία επιτρέπει την από κοινού δημιουργία λιστών αναπαραγωγής με τους φίλους σας στο chat. Για να γίνει εφικτή η δυνατότητα αυτή, ένα άτομο που χρησιμοποιεί

Διαβάστε Περισσότερα ...

Shocking video of Greek Police about the dangers of the internet to teenagers!

A video that refers to a short film has been posted by the Greek Police in its social media accounts, highlighting the dangers that the Internet “hides” for young people. The 10-minutes and 35-seconds video shows teenagers chatting with their alleged peers on the Internet and two stories unfold: The first one is a boy,

Read more...

Συγκλονιστικό βίντεο της Ελληνικής Αστυνομίας για τους κινδύνους του internet στους έφηβους!

Ένα βίντεο που παραπέμπει σε ταινία μικρού μήκους, ανέβασε η Ελληνική Αστυνομία στους λογαριασμούς της στα social media, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που «κρύβει» το διαδίκτυο για τους νέους. Το βίντεο που έχει διάρκεια 10 λεπτών και 35 δευτερολέπτων, δείχνει εφήβους που συνομιλούν υποτιθέμενους συνομηλίκους τους στο Διαδίκτυο και εκτυλίσσονται δύο ιστορίες: Στην πρώτη είναι θύμα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Japanese supercomputer Fugaku is now the most powerful in the world

Japan has proven that the perception that “in two, the third does not fit” is wrong, at least as far as supercomputers are concerned. Significant reshuffles are taking place in the new “Top 500” ranking of the world’s most powerful supercomputers, a symbol of national technological and economic competitiveness, which has been practiced by German

Read more...

Ο ιαπωνικός υπερυπολογιστής Fugaku είναι πια ο ισχυρότερος στον κόσμο

Η Ιαπωνία απέδειξε ότι είναι εσφαλμένη η αντίληψη «στους δύο τρίτος δεν χωράει», τουλάχιστον όσον αφορά τους υπερυπολογιστές. Σημαντικές ανακατατάξεις εμφανίζει η νέα κατάταξη Top 500 των ισχυρότερων υπερυπολογιστών του κόσμου, που αποτελούν το κατ’ εξοχήν σύμβολο εθνικής τεχνολογικής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας, την οποία κάνουν από το 1993 ανά εξάμηνο Γερμανοί και Αμερικανοί επιστήμονες. Ενώ

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα foldable iPhone;

Υπάρχει τελικά στα πλάνα της Apple η δημιουργία ενός αναδιπλούμενου iPhone 12; Αυτή είναι μία ερώτηση που μέχρι λίγο καιρό πριν ήταν πιο κοντά στη σφαίρα του φανταστικού, παρά σε μία υλοιποιήσιμη προσέγγιση για το επόμενο μεγάλο smartphone της Apple, που εξελίσσεται στο πιο hot topic του τεχνολογικού κόσμου για τη δύσκολη -λόγω της πανδημίας του

Διαβάστε Περισσότερα ...

How close are we to a foldable iPhone?

Is there finally in Apple’s plans to create a foldable iPhone 12? This is a question that until some time ago was closer to the realm of the imaginary, than to a more viable approach to Apple’s next big smartphone, which is becoming the hottest topic in the technological world for the difficult -due to the coronavirus pandemic- this

Read more...

Dominants of advertising on the internet Google – Facebook!

Google and Facebook seem to be dominating internet advertising, since they have earned nearly 50% of the total revenue, while no third player has yet emerged to claim the rest of the digital market share. Especially in the US, where the digital market grew last year by nearly $12 billion, the two companies secured 77%

Read more...

Κυρίαρχοι της διαφήμισης στο internet Google – Facebook!

Κυρίαρχοι στην διαφήμιση του internet φαίνεται να είναι η Google και  το Facebook, αφού αποκομίζουν σχεδόν το το 50% των συνολικών εσόδων, ενώ ακόμη δεν έχει αναδειχθεί τρίτος παίκτης για να διεκδικήσει το υπόλοιπο μερίδιο της ψηφιακής αγοράς. Ειδικά στις ΗΠΑ, όπου η ψηφιακή αγορά αυξήθηκε πέρυσι κατά σχεδόν 12 δισ. δολάρια, οι δύο εταιρείες

Διαβάστε Περισσότερα ...

New concept for future laptops by Lenovo!

Lenovo presented its own proposal for the laptop of the future as part of the Transform event in New York. Lenovo has shown a proposal for a small laptop that is permanently in operation, with a built-in keyboard on its flexible body, a lightweight to always have it with you, an initiative that calls

Read more...

Νέο concept για τα μελλοντικά laptops από τη Lenovo!

H Lenovo παρουσίασε τη δική της πρόταση για το laptop του μέλλοντος στο πλαίσιο του Transform event στη Νέα Υόρκη. Η Lenovo έδειξε μία πρόταση για ένα μικρό laptop το οποίο θα βρίσκεται μόνιμα σε λειτουργία, με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο στο εύκαμπτο σώμα του, μικρό βάρος, ώστε να το έχει κανείς πάντοτε μαζί του, σε μια

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Massive espionage case in Google’s Chrome

A spyware cyber-espionage operation targeted users through 3.2 million “downloads” of extensions to Google’s popular web browser “Chrome”, researchers from “Awake Security” told Reuters; pointing to the problems the tech industry faces in protecting “browsers”, while they are increasingly used for communication, payments and other sensitive functions. Google said it removed more than 70 of the malicious “add-ons” from the “Chrome Web

Read more...

Υπόθεση μαζικής κατασκοπείας στον Chrome της Google

Μία επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας με “spyware” στοχοποίησε χρήστες μέσω 3,2 εκατομμυρίων “downloads” επεκτάσεων στον δημοφιλή “web browser” της Google, “Chrome”, ανέφεραν στο Reuters ερευνητές της “Awake Security”· υποδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τεχνολογίας όσον αφορά στην προστασία των “browsers”, ενώ αυτοί χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για επικοινωνία, πληρωμές και άλλες ευαίσθητες λειτουργίες.  Η Google

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Industroyer: The biggest threat since the Stuxnet era!

“Industroyer” is a sophisticated and extremely malicious malware capable of disrupting critical industrial processes. ESET researchers analyzed malware samples -which were detected by ESET as Win32 / “Industroyer”– that are capable of attacking power supply infrastructures. There is a strong possibility that this malware will be involved in the attack against Ukraine’s electricity grid in

Read more...

Industroyer: Η μεγαλύτερη απειλή από την εποχή του Stuxnet!

Το “Industroyer” είναι ένα εξελιγμένο και εξαιρετικά επικίνδυνο malware, ικανό να αποδιοργανώνει κρίσιμες βιομηχανικές διαδικασίες. Οι ερευνητές της ESET ανέλυσαν δείγματα malware –τα οποία ανιχνεύθηκαν από την ESET ως Win32/“Industroyer”– που είναι ικανά να επιτεθούν σε υποδομές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το συγκεκριμένο malware να εμπλέκεται στην επίθεση ενάντια στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε Περισσότερα ...

The most annoying and meaningless notifications on Facebook!

Notifications on Facebook are not always useful or informative, as shown by a study of what the social network highlights every day. There are no more moments when Facebook displays a large number of notifications on our profile, from which many times none of them have any social value for a person’s actual encounters. Thus, according to Mashable, notifications often

Read more...

Οι πιο ενοχλητικές και ανούσιες ειδοποιήσεις στο Facebook!

Οι ειδοποιήσεις στο Facebook δεν είναι πάντοτε χρήσιμες ή ενημερωτικές, όπως φαίνεται με μία μελέτη των όσων τονίζει το κοινωνικό δίκτυο καθημερινά. Δεν είναι λίγες πλέον οι στιγμές που στο Facebook εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός ειδοποιήσεων στο προφίλ μας, από τις οποίες τυχαίνει πολλές φορές καμία από αυτές να μην έχει κάποια κοινωνική αξία για

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

How to lock your mobile phone in the safest way

There are now many ways to lock your Android phone, but which is the safest? Nowadays you have to be very careful with your mobile phone since thousands of phone thefts happen every day. Someone may steal your phone at any time and not notice it. That’s why you should always have it safe from

Read more...

Πώς να κλειδώνεις με τον ασφαλέστερο τρόπο το κινητό σου

Υπάρχουν πια πολλοί τρόποι για να κλειδώσει κανείς το Android κινητό τηλέφωνο του, ποιος είναι, όμως, ο ασφαλέστερος; Πλέον πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με το κινητό σου μιας και γίνονται καθημερινά χιλιάδες κλοπές τηλεφώνων. Μπορεί κάποιος να σου κλέψει το τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή και να μην το πάρεις χαμπάρι. Γι’ αυτό πρέπει να το έχεις

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

The Firefox Focus browser also comes for Android!

The Firefox Focus browser was available on iOS-enabled devices and is now coming to Android. Mozilla Firefox Focus is a varied version of the Firefox browser that offers special security features along with the special action button that allows you to instantly clear your web browsing history every time you finish surfing. In its version

Read more...

O Firefox Focus browser έρχεται και στο Android!

O Firefox Focus browser ήταν διαθέσιμος σε συσκευές με λειτουργικό iOS και τώρα έρχεται και στo Android. O Mozilla Firefox Focus είναι μία διαφοροποιημένη εκδοχή του Firefox browser, ο οποίος προσφέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ασφαλείας, μαζί με το ειδικό action button που επιτρέπει την άμεση εκκαθάριση του ιστορικού περιήγησης στο web, κάθε φορά που τελειώνετε με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Facebook makes 300,000 errors daily

The New York Stern School of Business has published an extensive study of how Facebook moderators handle information on a daily basis and how it is filtered by both themselves and artificial intelligence systems before or after it is published. According to estimates and the data that emerge, about 300,000 errors are made daily in

Read more...

Το Facebook κάνει 300.000 λάθη καθημερινά

Το Stern School of Business της Νέας Υόρκης δημοσίευσε μία εκτενή μελέτη σχετικά με το πώς διαχειρίζονται τις πληροφορίες που διακινούνται καθημερινά οι moderators του Facebook καθώς και πώς αυτές φιλτράρονται τόσο από τους ίδιους όσο και από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, προτού δημοσιευτούν ή αφότου έχει συμβεί αυτό.  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αλλά και τα δεδομένα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

How to use 100% of LinkedIn and stand infront of others!

What is the real value of the Social Media platform? It is certainly important to have a good overview, experience, skills and, of course, a professional photo on LinkedIn. All this is the minimum pre-requisite for someone looking for a job and wants his profile to appear high in the search results of recruiters. All

Read more...

Πώς να αξιοποιήσετε 100% το LinkedIn και να ξεχωρίσετε!

Ποια είναι η πραγματική αξία της Social Media πλατφόρμας; Σίγουρα είναι σημαντικό να έχει κανείς στο LinkedIn του ένα καλό summary,  την προϋπηρεσία του, τα skills του και, εννοείται, μια επαγγελματική φωτογραφία. Όλα αυτά είναι το ελάχιστο προ-απαιτούμενο για κάποιον που βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας και θέλει το προφίλ του να εμφανίζεται ψηλά στα αποτελέσματα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Atari has confirmed that is preparing a new gaming machine!

One of the most historic names in video games is Atari, but its glow has declined for decades, as it is a company that is best known for its achievements in the “sunrise” of the field, rather than the way it kept pace with the advancement of technology. So the news that the company is

Read more...

Η Atari επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει νέα παιχνιδομηχανή!

Ένα από τα ιστορικότερα ονόματα του χώρου των βιντεοπαιχνιδιών είναι η Atari, ωστόσο η λάμψη της έχει μειωθεί πολύ εδώ και δεκαετίες, καθώς πρόκειται για μια εταιρεία που είναι πιο γνωστή για τα επιτεύγματά της στην «ανατολή» του χώρου, παρά για τον τρόπο που συμβάδισε με την πρόοδο της τεχνολογίας. Οπότε, η είδηση πως η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Changes to Facebook Newsfeed!

Facebook’s algorithm is moving into new changes, as the team responsible for the largest social platform has announced that the most interesting topics will most likely be featured on the user timeline. Those who have an account will be able to find a topic of interest to them and to find out more directly all the

Read more...

Αλλαγές στο newsfeed του Facebook!

Ο αλγόριθμος του Facebook προχωράει σε νέες αλλαγές, αφού η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την μεγαλύτερη social πλατφόρμα ανακοίνωσε πως πλέον τα πιο ενδιαφέροντα θέματα θα εμφανίζονται πιο συχνά στο timeline των χρηστών. Όσοι έχουν λογαριασμό θα μπορούν να βρίσκουν ένα θέμα της επικαιρότητας που τους ενδιαφέρει και να εντοπίζουν πιο άμεσα όλη τη

Διαβάστε Περισσότερα ...

FightHoax: 20-year-old Greek student innovates in the fight against fake news!

Software for the detection of false news spread on the Web was created by a 20-year-old computer student from the University of Macedonia. As the FightHoax master spirit, Valentino Tzekas explains, his program is a global innovation, since it allows users to control in seconds any news posted on the internet, assessing its validity. “The

Read more...

FightHoax: 20χρονος Έλληνας φοιτητής καινοτομεί στην μάχη κατά των fake news!

Λογισμικό αναγνώρισης των ψευδών ειδήσεων που διαδίδονται στον Ιστό, δημιούργησε ένας 20χρονος φοιτητής πληροφορικής από το πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Όπως εξηγεί ο ίδιος ο ιθύνων νους πίσω από το FightHoax, Βαλεντίνος Τζέκας, το πρόγραμμα του αποτελεί παγκόσμια καινοτομία, αφού επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν μέσα σε δευτερόλεπτα, οποιαδήποτε είδηση αναρτάται στο διαδίκτυο, αξιολογώντας την εγκυρότητά της. «Το κακό

Διαβάστε Περισσότερα ...

Microsoft willing to explain to EU after Kaspersky Lab’s appeal!

Microsoft believes that Windows 10 operating system software is compliant with competition law and is willing to answer any regulatory inquiries, the company’s press office told the Russian agency Ria Novosti. “Microsoft’s main goal is to protect our customers, and we are convinced that Windows 10 security software is compliant with competition law, and we

Read more...

Πρόθυμη η Microsoft να δώσει εξηγήσεις στην ΕΕ μετά την προσφυγή της Kaspersky Lab!

Η εταιρεία Microsoft θεωρεί ότι τα λογισμικά προστασίας των λειτουργικών συστημάτων Windows 10 ανταποκρίνονται στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και είναι πρόθυμη να απαντήσει σε όποια ερωτήματα των ρυθμιστικών αρχών, δήλωσε το γραφείο τύπου της εταιρείας στο ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti. “Κύριος στόχος της Microsoft είναι να προστατεύσει τους πελάτες της εταιρείας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Renewal for iMac and MacOS from Apple!

Apple introduced the new iMac, within the WWDC 2017, along with all the changes brought by MacOS High Sierra. With regard to the new iMac, we have monitors that are 43% brighter than previous models and now support 1 billion colors. The processors are the 7th generation Intel Kaby Lake for even better performance, while

Διαβάστε Περισσότερα ...

Ανανέωση για iMac και MacOS από την Apple!

H Apple παρουσίασε στο πλαίσιο του WWDC 2017 τους νέους iMac, μαζί με όλες τις αλλαγές που φέρνει το MacOS High Sierra. Αναφορικά με τους νέους iMac έχουμε οθόνες κατά 43% πιο φωτεινές σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, ενώ υποστηρίζουν πλέον 1 δισεκατομμύριο χρώματα. Οι επεξεργαστές είναι Intel Kaby Lake 7ης γενιάς, για ακόμα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Research: Do you reveal too much information to social media?

Sharing information or photos on social media like Facebook and Instagram has become second nature for many. However, Kaspersky Lab’s research shows how much personal data people share. Research shows that most (93%) share their information digitally, with 70% of them sharing photos and videos of their children and 45% sharing private and sensitive

Read more...

Έρευνα: Μήπως αποκαλύπτετε πάρα πολλές πληροφορίες στα social media;

Η κοινή χρήση πληροφοριών ή φωτογραφιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Instagram, έχει γίνει δεύτερη φύση για πολλούς. Ωστόσο, έρευνα της Kaspersky Lab δείχνει πόσα προσωπικά δεδομένα μοιράζονται οι άνθρωποι δημόσια. Η έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι (93%) μοιράζονται τις πληροφορίες τους ψηφιακά, με το 70% αυτών να μοιράζεται φωτογραφίες και

Διαβάστε Περισσότερα ...

Microsoft Project Scorpio is unveiled and it is powerful!

One of the basic promises that Microsoft Project Scorpio brings is gaming in 4K quality. The Microsoft Project Scorpio processor has eight kernels clocked at 2.3 GHz while the GPU is built by Microsoft and has 40 computing units of 1172 MHz each, a feature that is estimated to be one of the strongest elements

Read more...

To Microsoft Project Scorpio αποκαλύπτεται και είναι πανίσχυρο!

Μία από τις βασικές υποσχέσεις που φέρνει το Project Scorpio της Microsoft είναι το gaming σε ποιότητα 4Κ. Ο επεξεργαστής του Microsoft Project Scorpio έχει οχτώ πυρήνες χρονισμένους στα 2,3 GHz, ενώ η GPU είναι κατασκευής της Microsoft και έχει 40 υπολογιστικές μονάδες των 1172 MHz η κάθε μία, ένα χαρακτηριστικό που εκτιμάται ότι είναι

Διαβάστε Περισσότερα ...

Malware has been detected that does not require user clicks!

A new malware was discovered, which does not require the user to click on it to infect a computer! The malicious downloader installs a Trojan that aims to extract banking software, simply by moving the mouse over the corresponding link. According to Engadget, researchers from Trend Micro and Dodge This Security have identified a new

Read more...

Εντοπίστηκε malware που δεν απαιτεί κλικ από τον χρήστη!

Ένα νέο malware ανακαλύφθηκε, το οποίο δεν απαιτεί από τον χρήστη να κάνει κλικ πάνω του για να μολύνει έναν υπολογιστή. Ο κακόβουλος downloader εγκαθιστά ένα Trojan που στοχεύει στην άντληση στοιχείων τραπεζικού λογισμικού, απλώς και μόνο με την μετακίνηση του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο link. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Engadget, οι ερευνητές

Διαβάστε Περισσότερα ...

Research: Vulnerable to attack informational and sports websites!

Informational and sports websites are among the types of sites that have the lowest security levels, according to new research. A team of cyber-security specialists has examined the security protocols used by the top 500 websites in a wide range of industries and across sectors that have an online presence. As they found, under 10%

Read more...

Έρευνα: Ευάλωτες σε επιθέσεις οι ενημερωτικές και οι αθλητικές ιστοσελίδες!

Οι ενημερωτικές και οι αθλητικές ιστοσελίδες είναι μεταξύ των τύπων sites που έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα ασφαλείας, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ομάδα ειδικών κυβερνοασφαλείας εξέτασε τα πρωτόκολλα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τις κορυφαίες 500 ιστοσελίδες σε ένα μεγάλο εύρος βιομηχανιών και γενικότερα τομέων που έχουν παρουσία online. Όπως διαπίστωσαν, κάτω από το 10% των ενημερωτικών

Διαβάστε Περισσότερα ...

System for smartphones senses when the driver is tired!

In order to reduce road accidents caused by tired drivers, Professor Cheung Yi-Ming of Hong Kong Baptist University and his team have developed a system that understands tired/sleepy drivers and wakes them up with smartphone alarm. The system won two awards at the 45th International Exhibition of Inventions in Geneva in April 2017

Read more...