Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Hackers pull cryptocurrencies; hidden inside videogames

The imagination and skills of those who want to obtain illegal financial or other benefits through cyberspace are truly inexhaustible. A new wide-scale scam has been uncovered with victims the players of popular videogames such as “Grand Theft Auto V”, “NBA 2K19” and “Pro Evolution Soccer 2018″.  Normally, in order to play one of 

Χάκερ βγάζουν κρυπτονομίσματα κρυμμένοι μέσα σε videogames

Η φαντασία αλλά και οι ικανότητες όσων θέλουν να αποκτήσουν παράνομα οικονομικά, ή άλλα οφέλη μέσω του κυβερνοχώρου είναι πραγματικά ανεξάντλητες. Μια νέα μεγάλης έκτασης απάτη αποκαλύφθηκε με θύματα τους παίκτες δημοφιλών videogames όπως τα “Grand Theft Auto V”, “NBA 2K19” και “Pro Evolution Soccer 2018”.  Κανονικά για να παίξει 

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Windows 11: Will “run” Android apps and available as a free upgrade to Windows 10 users

The new version of “Windows 11”, the operating system introduced by Microsoft, will allow Android apps for mobiles and tablets to also “run” on desktops and laptops. Among the other new features will be the smaller and faster upgrades —a frequent complaint from many users so far— that will happen in the background. According to the American company, today there are about 1.3 

Windows 11: Θα “τρέχουν” και Android apps· θα διατεθούν ως δωρεάν αναβάθμιση στους χρήστες Windows 10

Η νέα έκδοση “Windows 11”, του λειτουργικού συστήματος που παρουσίασε  η Microsoft, θα επιτρέπει στις εφαρμογές Android για κινητά και τάμπλετ να «τρέχουν» επίσης στους επιτραπέζιους και στους φορητούς υπολογιστές. Ανάμεσα στις άλλες νέες δυνατότητες θα είναι οι μικρότερες και ταχύτερες αναβαθμίσεις —συχνό παράπονο πολλών χρηστών έως τώρα— που θα συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με την αμερικανική 

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Microsoft introduced the new Windows 11

The American company Microsoft today (yesterday) made the official announcement of the next generation of its operating system “Windows 11”.  CEO Satya Nantella and product development manager Panos Panayi presented the new features of Windows, with an emphasis on modern appearance and ease of use.  “Windows 11” will be available on new PCs and through a 

Η Microsoft παρουσίασε τα νέα Windows 11

Η αμερικανική εταιρεία Microsoft προχώρησε σήμερα (χθες) στην επίσημη ανακοίνωση της επόμενης γενιάς του λειτουργικού της συστήματος “Windows 11”.  Ο διευθύνων σύμβουλος Σάτια Ναντέλα και ο επικεφαλής ανάπτυξης προϊόντων Πάνος Πανάι παρουσίασαν τα νέα χαρακτηριστικά των Windows, με έμφαση στην μοντέρνα εμφάνιση και στην ευκολία χρήσης.  Τα “Windows 11” θα 

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

The World Wide Web Code will be sold as NFT

Tim Berners-Lee, the creator of the World Wide Web, the well-known “www”, which made the Internet accessible to all and essentially made the Internet the world we know today, decided to sell the program code. The British scientist had stated at first that he did not wish to make any money from the 

Ο κώδικας του Παγκόσμιου Ιστού θα πωληθεί ως NFT

Ο Τιμ Μπέρνερς Λι, ο δημιουργός του Παγκόσμιου Ιστού, το γνωστό “www”, που έκανε προσβάσιμο σε όλους το Διαδίκτυο και ουσιαστικά έκανε το Internet τον κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα, αποφάσισε να πωλήσει τον κώδικα του προγράμματος. Ο βρετανός επιστήμονας είχε δηλώσει εξ αρχής ότι δεν επιθυμεί να βγάλει χρήματα από 

Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

The update you need to download for your security if you have old iPhones

One of the reasons someone buys an “iPhone” is for the security it provides, from malware. At a time when “hackers” are making millions, collecting “data” from businesses and personal information of those who use “smartphones” and “apps”, it is understood that Apple could not be spared the ‘experience’. The colossus has found the solution to 

Το update που πρέπει να κατεβάσετε για την ασφάλεια σας, αν έχετε παλιά iPhone

Ένας από τους λόγους που αγοράζει κάποιος “iPhone” είναι για την ασφάλεια που παρέχει, από κακόβουλα λογισμικά. Σε μια εποχή που οι “hackers” βγάζουν εκατομμύρια, συλλέγοντας “data” επιχειρήσεων και προσωπικά στοιχεία όσων χρησιμοποιούμε “smartphones” και “apps”, γίνεται κατανοητό πως δεν θα μπορούσε να γλιτώσει από την ‘εμπειρία’ η Apple. Ο κολοσσός 

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Google: Almost impossible to protect location privacy on devices

The issue of maintaining location privacy on users’ devices has always been an unresolved question. There are undoubtedly many features that allow you to disable the display of your location, however, if Google wants to constantly “see” your location, can it do so? Or is it already doing it? According to BusinessInsider, which 

Google: Σχεδόν αδύνατη η προστασία του απορρήτου τοποθεσίας στις συσκευές

Το ζήτημα της διατήρησης του απορρήτου της τοποθεσίας στις συσκευές των χρηστών αποτελούσε ανέκαθεν ένα άλυτο ερώτημα. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα πολλές λειτουργίες που επιτρέπουν την απενεργοποίηση εμφάνισης της τοποθεσίας σας, ωστόσο, αν η Google θέλει να «βλέπει» συνεχώς την τοποθεσία σας, μπορεί να το κάνει; Ή μήπως το κάνει ήδη; Σύμφωνα με 

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Spaces: Twitter’s new tool available for everyone

Twitter announced that the “Spaces” tool is now available in mobile and computer “web browsers”, stating that its desire to offer the experience on every screen is fulfilled. Twitter users of “Spaces” have the opportunity to schedule reminders about the “Spaces” they want to watch, while at the same time benefiting from the new features built into “descriptions” 

Spaces: Διαθέσιμο για όλους το νέο εργαλείο του Twitter

Η Twitter ανακοίνωσε ότι το εργαλείο “Spaces” είναι πλέον διαθέσιμο σε “web browsers” κινητών και υπολογιστών, αναφέροντας ότι εκπληρώνεται η επιθυμία της να προσφέρει την εμπειρία σε κάθε οθόνη. Οι χρήστες του Twitter “Spaces” έχουν την ευκαιρία να προγραμματίσουν υπενθυμίσεις για τα “Spaces” που θέλουν να παρακολουθήσουν, ενώ συγχρόνως επωφελούνται από τις 

Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

Facebook and Instagram will allow users to hide likes

Facebook’s photo-sharing app, Instagram, allows users to hide the number of “likes” in their posts, and this change, as Reuters writes, will soon come to Facebook, after years of testing to reduce pressure on users to use their services. Instagram users will be able to hide “likes” in all posts on their “feed” and in their own “posts”. Both options will be available on 

Facebook και Instagram θα επιτρέπουν σε χρήστες να κρύβουν likes

H εφαρμογή διαμοιρασμού φωτογραφιών του Facebook, Instagram, φέρνει στους χρήστες την επιλογή να κρύβουν τον αριθμό των “likes” σε αναρτήσεις τους, και η αλλαγή αυτή, όπως γράφει το Reuters, σχετικά σύντομα θα έρθει και στο Facebook, μετά από χρόνια δοκιμών με σκοπό την μείωση της πίεσης στους χρήστες για την