Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Printing of an artificial, full heart using the patient’s own cells

Researchers at Tel Aviv University have created, through 3D printing, the first artificial, fully vascularized heart, consisting of the patient’s own cells and biological materials. Their findings were published on Tuesday in Advanced Science. Note that until now, scientists in this branch of medicine (where biology and technology meet) had managed to print only simple

Read more...

Εκτύπωση τεχνητής, πλήρους καρδιάς χρησιμοποιώντας κύτταρα του ίδιου του ασθενούς

Ερευνητές του Tel Aviv University δημιούργησαν, μέσω 3D εκτύπωσης, την πρώτη τεχνητή, με πλήρη αγγείωση, καρδιά, που αποτελείται από τα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς και βιολογικά υλικά.  Τα ευρήματά τους δημοσιεύτηκαν την Τρίτη στο Advanced Science. Σημειώνεται πως, μέχρι τώρα, οι επιστήμονες στον συγκεκριμένο κλάδο ιατρικής (όπου συναντιούνται η βιολογία και η τεχνολογία) είχαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 28 Απριλίου 2019

Autonomous flying robot-rescuer finds the missing persons by itself

A flying robot, which can search autonomously for missing persons in large areas, equipped with sensors (thermal cameras, etc.), was presented by the Rega air rescue service (active in Switzerland and Liechtenstein). According to the company -which has been working on its own drones project in the last year and a half- this drone will

Read more...

Αυτόνομο ιπτάμενο ρομπότ- διασώστης βρίσκει μόνο του αγνοουμένους

Ένα ιπτάμενο ρομπότ-drone το οποίο μπορεί να αναζητεί αυτόνομα αγνοουμένους σε μεγάλες περιοχές, εξοπλισμένο με αισθητήρες (θερμικές κάμερες κ.α) παρουσίασε η υπηρεσία εναέριας διάσωσης Rega (δραστηριοποιείται στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν).  Σύμφωνα με την εταιρεία -η οποία δούλευε στο δικό της project για drones τον τελευταίο ενάμιση χρόνο- το drone αυτό θα αποστέλλεται σε αποστολές

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Facebook attempts to combine Stories and News Feed

Facebook’s “Stories” feature is not yet widespread, but the company seems determined to invent new ways of introducing it. As revealed by software engineer and researcher Jane Manchun Wong, on the TechCrunch website, Facebook is testing a new feature that basically combines “Stories” with the “News Feed” features of the application.   According to Wong,

Read more...

Το Facebook επιχειρεί να συνδυάσει τις λειτουργίες Stories και News Feed

Η λειτουργία Stories του Facebook δεν είναι, ακόμα, ευρέως διαδεδομένη ωστόσο η εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να εφεύρει νέους τρόπους καθιέρωσης. Όπως αποκαλύπτει η μηχανικός λογισμικού και ερευνήτρια Jane Manchun Wong, στην ιστοσελίδα TechCrunch, το Facebook δοκιμάζει ένα νέο χαρακτηριστικό που ουσιαστικά συνδυάζει τη λειτουργία Stories με το News Feed της εφαρμογής. Σύμφωνα με τα λεγόμενα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Microsoft changes safe device removal

With the global use of the latest Windows 10 update, how to remove devices safely changes. Changes concern both the safe removal of devices that are connected to a computer via a USB interface and via a Thunderbolt port. It goes without saying that the changes will apply to external storage devices, USB keys, external

Read more ...

Η Microsoft αλλάζει την ασφαλή κατάργηση συσκευών

Με την καθολική εφαρμογή του τελευταίου update των Windows 10, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ασφαλής κατάργηση συσκευών. Οι αλλαγές αφορούν τόσο στην ασφαλή κατάργηση συσκευών που έχουν συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω διεπαφής USB όσο και μέσω μίας θύρας Thunderbolt. Εννοείται ότι οι αλλαγές θα εφαρμόζονται σε συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης, USB

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Delivery and courier service drones by Google

The world’s first commercial air delivery and courier service for consumers, through Google’s unmanned drones, begins in Canberra. Project Wing -as the service called- will transport food, beverages, medicines and other merchandise directly to consumer homes in the capital of Australia. The approval was given by the Australian Civil Aviation Authority, CASA, after 18 months

Read more ...

Υπηρεσία delivery και courier με drones από την Google

Ξεκινά την λειτουργία της η πρώτη στον κόσμο εμπορική υπηρεσία αερομεταφοράς delivery και courier για καταναλωτές, μέσω μη επανδρωμένων drones της Google, στην Καμπέρα. Η υπηρεσία με την ονομασία Project Wing θα μεταφέρει από αέρος τρόφιμα, ποτά, φάρμακα και άλλα εμπορεύματα απευθείας στα σπίτια των καταναλωτών στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Η σχετική έγκριση δόθηκε από την αυστραλιανή

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Genesis: The online store that hides tens of thousands of clone profiles

Kaspersky Lab has published its research results for Genesis, an online store that trades more than 60,000 stolen and legitimate digital IDs, making credit card fraud easier and more effective than ever. This market, as well as other malicious tools, include the intense use of “digital masks” technique, based on mechanical learning: a unique, trustworthy

Read more ...

Genesis: Το ηλεκτρονικό κατάστημα που κρύβει δεκάδες χιλιάδες προφίλ «κλώνους»

Η Kaspersky Lab δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνάς της για το Genesis· ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που εμπορεύεται πάνω από 60.000 κλεμμένες και νόμιμες ψηφιακές ταυτότητες, καθιστώντας την απάτη με πιστωτικές κάρτες πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική από ποτέ. Η αγορά αυτή, καθώς και άλλα κακόβουλα εργαλεία περιλαμβάνουν την έντονη χρήση της τεχνικής των «ψηφιακών μασκών», η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

New service Viber Local Number from Viber

Viber announced the launch of the Viber Local Number subscription service. This new feature allows users to obtain a local phone number, so anyone outside of the Viber platform can call or send SMS messages to this number with local charges, with no roaming charges for the recipient, wherever it is. Businesses operating in different

Read more ...

Nέα υπηρεσία Viber Local Number από το Viber

Το Viber ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της συνδρομητικής υπηρεσίας Viber Local Number (Τοπικός αριθμός Viber). Αυτό το νέο χαρακτηριστικό επιτρέπει στους χρήστες να αποκτούν έναν τοπικό τηλεφωνικό αριθμό, οπότε οποιοσδήποτε εκτός της πλατφόρμας Viber μπορεί να καλέσει ή να στείλει μηνύματα SMS σε αυτόν τον αριθμό με τοπικές χρεώσεις, χωρίς χρεώσεις περιαγωγής για τον παραλήπτη,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Blue: Human-friendly robot, designed for artificial intelligence

Blue is the name of a low-cost robot, specially designed for being “friendly” to its users, created by researchers at the University of California, Berkeley.  Blue was designed to be able to use the latest advances in artificial intelligence and deep reinforcement learning to be specified in more subtle human works while remaining economical and safe enough so that

Read more ...

Blue: Ρομπότ «φιλικό στους ανθρώπους», σχεδιασμένο για τεχνητή νοημοσύνη

Blue είναι το όνομα ενός ρομπότ χαμηλού κόστους, ειδικά σχεδιασμένο για είναι «φιλικό» στους χρήστες του, το οποίο δημιούργησαν ερευνητές του University of California, Berkeley.  Το Blue σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και το deep reinforcement learning για να εξειδικεύεται σε πιο λεπτεπίλεπτες ανθρώπινες εργασίες, ενώ παράλληλα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

Greek platform educates users in cybersecurity

Probably the word “hacker” recall a number of cyber attacks against public agencies, companies or even banks, but their “presence” in a technological world that is overwhelmed by the production and storage of large volumes of data seems rather necessary. This means that many companies or public organizations are becoming an easy target for cyber

Read more ...

Ελληνική πλατφόρμα εκπαιδεύει τους χρήστες στην κυβερνοασφάλεια

Μπορεί η λέξη «hacker» να ανακαλεί στη μνήμη μας διάφορα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων εναντίον δημοσίων οργανισμών, εταιρειών ή και τραπεζών, όμως η «παρουσία» τους σε έναν τεχνολογικό κόσμο που κατακλύζεται από την παραγωγή και την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων κρίνεται μάλλον… απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι πολλές εταιρείες ή δημόσιοι οργανισμοί γίνονται εύκολος στόχος κυβερνοεπιθέσεων επειδή ενδεχομένως

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Final “curtain” for Google+: The history of an unsuccessful social network

The chapter of the unfortunate social networking, Google+, was closed on Tuesday (April 2nd) by Google. The social network, which was launched in 2011 and was designed to compete with Facebook and Twitter, was the company’s fourth attempt to establish itself in social networking, but it was not successful despite its efforts to support it

Read more ...

Τελική «αυλαία» για το Google+: Το ιστορικό ενός ανεπιτυχούς κοινωνικού δικτύου

Το κεφάλαιο του ανεπιτυχούς της κοινωνικού δικτύου, Google+, έκλεισε την Τρίτη (2 Απριλίου) η Google.   Το κοινωνικό δίκτυο, το οποίο είχε πρωτολανσαριστεί το 2011, και προοριζόταν να ανταγωνιστεί το Facebook και το Twitter, ήταν η τέταρτη προσπάθεια της εταιρείας για να εδραιωθεί στον χώρο της κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο δεν σημείωσε επιτυχία, παρά τις προσπάθειες υποστήριξής

Διαβάστε Περισσότερα ...

The iPhone 11 battery will last longer

Apple will dramatically increase battery life for the iPhone 11, according to leaked information recently. Another good reason, that is, to have increased expectations of the fanatical brand followers from Cupertino of California. It is true that today, almost all the functions of our lives pass through a smartphone’s display, the battery does not seem to

Read more ...

Η μπαταρία των iPhone 11 θα διαρκεί πολύ περισσότερο

Η Apple θα αυξήσει σε εντυπωσιακό βαθμό τον χρόνο ζωής της μπαταρίας για τα iPhone 11, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν πρόσφατα. Άλλος ένας καλός λόγος, δηλαδή, για να έχουν αυξημένες προσδοκίες οι φανατικοί οπαδοί του brand από το Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας. Είναι αλήθεια ότι σήμερα πια, που σχεδόν όλες οι λειτουργίες της ζωής μας

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Increase of scam apps on iOS and Android – Ways to protect

Malicious applications, regardless of the operating system, are not unprecedented, but their growth rate is dramatically increasing. In recent years, Android users have faced several malicious scam applications while a few months ago, iOS users found themselves in front of a similar scam experience that was previously unknown to them so far, as apps that

Read more ...

Αύξηση των εφαρμογών scam σε iOS και Android – Τρόποι προστασίας

Οι κακόβουλες εφαρμογές, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, ωστόσο προβληματισμό δημιουργεί ο ρυθμός εμφάνισής τους που αυξάνεται εντυπωσιακά. Τα τελευταία χρόνια, οι χρήστες Android έχουν έρθει αντιμέτωποι με αρκετές κακόβουλες εφαρμογές scam ενώ πριν από λίγους μήνες, και οι χρήστες iOS βρέθηκαν μπροστά σε μία αντίστοιχη, και πρωτόγνωρη για αυτούς μέχρι τότε εμπειρία

Διαβάστε Περισσότερα ...